Nedjelja, 25. Avgust 2019.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 30.03.2010.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 05.04.2010.

Izvor: www.vladatk.kim.ba

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TKAdresa:Slatina 2, 75 000 Tuzla, Bosna i HercegovinaTelefon:++ 387 (0) 287 023Email:monks@tk.kim.baURL:www.monkstk.ba

Krediti Vlade TK po osnovu mat. položaja i soc. statusa

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 8. Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju Kriterija za dodjelu kredita redovnim studentima dodiplomskog studija po osnovu materijalnog položaja i socijalnog statusa broj: 02/1-14-3305-1/10. od 11.3.2010. godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta raspisuje

K O N K U R S

za dodjelu kredita redovnim studentima dodiplomskog studija po osnovu materijalnog položaja i socijalnog statusa

I

Raspisuje se Konkurs za dodjelu kredita redovnim studentima dodiplomskog studija u akademskoj 2009/2010. godini.

II

Pravo na dodjelu kredita ima državljanin Bosne i Hercegovine koji ima status redovnog studenta pod slijedećim uslovima:
-da ima mjesto prebivališta na području Tuzlanskog kantona,
-da ima mjesto boravišta u statusu raseljene osobe na području Kantona ili da je prije ostvarenog povratka imao 
 status raseljene osobe na području Kantona,
-da je u tekućoj akademskoj godini prvi put upisao određenu godinu studija,
-da ne prima kredit ili stipendiju od drugog davaoca ili po drugom osnovu u ukupnom godišnjem iznosu većem od
 1.000,00 KM,
-da ne prima kredit, nagradu ili stipendiju od drugog kantonalnog organa koji se finansira iz Budžeta Kantona.

Studenti za koje se vrši subvencioniranje smještaja i ishrane u studentskim centrima, ne mogu biti korisnici studentskog kredita.

III

Lista prioriteta za studente koji ispunjavaju uslove iz tačke II, utvrđuje se na osnovu slijedećih kriterija:

1. uspjeh u prethodnoj godini studija     25 bodova
2. materijalni položaj                                  30 bodova
3. socijalni položaj                                      30 bodova
4. deficitarnost studija                                25 bodova

IV

Kod ostvarenog istog broja bodova na rang listi, prednost kandidata ostvaruje se po slijedećem redoslijedu:

1. student iz porodice šehida ili poginulih boraca,
2. student bez roditeljskog staranja,
3. student, dijete civilne žrtve rata,
4. student RVI ili student iz porodice RVI sa većim procentom invalidnosti, pri čemu se uzima u obzir raspon
    invalidnosti od 60 % do 100 %,
5. student lošijeg materijalnog položaja i
6. student demobilisani borac Armije BiH, HVO i MUP-a ili student iz porodice demobilisanih boraca Armije BiH, HVO
    i MUP-a.

IV

Uz prijavu na konkurs za dodjelu kredita treba priložiti slijedeće dokumente:

-uvjerenje o državljanstvu,
-potvrdu o mjestu prebivališta,
-potvrdu o mjestu boravišta i statusu raseljene osobe,
-uvjerenje da je kandidat prvi puta upisao odgovarajuću godinu studija u statusu redovnog studenta,
-potpisanu izjavu kandidata da ne prima kredit ili stipendiju drugog davaoca ili po drugom osnovu.

O ispunjavanju uslova iz tačke III priložiti slijedeće dokumente:
Za kriterij «uspjeh u studiju» priložiti:
-potvrdu o položenim ispitima sa ocjenama iz prethodne godine studija i izvedenom prosječnom ocjenom,
-svjedodžbe od I - IV razreda srednje škole (za studente I godine).


Za kriterij «materijalni položaj» priložiti:
-kućnu listu izdatu od nadležnog op ćinskog organa uprave,
-uvjerenje o evidenciji nezaposlenih članova domaćinstva izdato od Zavoda za zapošljavanje,
-platne liste o primanjima članova domaćinstva,
-uvjerenje Općinskog centra za socijalni rad o statusu korisnika socijalne pomoći.


Za kriterij «socijalni status» priložiti:
-za studente, članove porodice šehida i poginulih boraca i demobilisanih boraca - rješenje o utvrđivanju prava po
 osnovu člana porodice šehida i porodice poginulog borca izdato od Službe za boračko - invalidsku zaštitu općine u
 kojoj student ima mjesto prebivališta, odnosno uvjerenje o pripadnosti Armiji BiH, HVO-u i MUP-u,
-za studente bez roditeljskog staranja - rješenje Centra za socijalni rad,
-za studente, djecu civilnih žrtava rata - dokaz o statusu civilnih žrtava rata,
-za studente članove porodice RVI , pri čemu se uzima u obzir raspon invalidnosti od 60 % do 100 % - rješenje o
 utvrđivanju prava po osnovu člana porodice RVI izdato od Službe za boračko - invalidsku zaštitu općine u kojoj
 student ima mjesto prebivališta,
-za studente pripadnike Armije BiH, HVO i MUP-a - rješenje Sekretarijata odbrane- Odjeljenje odbrane o pripadnosti
 u oružanim snagama i
-za studente ratne vojne invalide, pri čemu se uzima u obzir raspon invalidnosti od 60 % do 100 % - rješenje o 
 utvrđenom ratnom vojnom invaliditetu izdato od nadležnog organa (Službe za boračko - invalidsku zaštitu općine,
 kantonalnog ili federalnog organa).

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na konkurs moraju biti originalni ili ovjerene kopije.

VI

Kod ostvarenog istog broja bodova na rang listi prednost kanidata ostvaruje se po slijedećem redoslijedu:
-student iz porodice šehida ili poginulih boraca,
-student bez roditeljskog staranja,
-student RVI ili student iz porodice RVI sa većim procentom invalidnosti, pri čemu se uzima u obzir raspon
  invalidnosti od 60 % do 100 %,
-student lošijeg materijalnog položaja i
-student demobilisani borac Armije BiH, HVO i MUP-a ili student iz porodice demobilisanih boraca Armije BiH, HVO i
  MUP-a.

VII

Studentima pripadnicima romske nacionalnosti koji ispunjavaju uslove iz tačke II dodijelit će se studentski kredit bez obzira na Listu dobitnika kredita, što se dokazuje potpisanom izjavom.

VIII

O dodijeljenom kreditu zaključuje se Ugovor o kreditu kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze davaoca i korisnika kredita.

Rok za potpisivanje Ugovora o studentskom kreditu je 30 dana od dana donošenja odluke o dodjeli kredita, a ukoliko se u tom roku student ne pristupi potpisivanju ugovora gubi pravo na kredit u kom slučaju se kredit dodjeljuje sljedećem kandidatu sa Liste. Studenti koji ne ostvare pravo na kredit obavezni su nakon objavljene konačne Liste dobitnika kredita preuzeti svoju dokumentaciju.

IX

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, Slatina 2, Tuzla.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE,
KULTURE I SPORTA TK


Izvor: www.vladatk.kim.ba

KONKURSI

Rok za prijavu: 05.11.2019. // Konkurs je otvoren još 2 mjeseca, 12 dana.

Chevening Scholarships for International Students for the academic year 2019/2020

Rok za prijavu: 05.09.2019. // Konkurs je otvoren još 11 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2019. godinu