Srijeda, 30. Septembar 2020.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 26.11.2019.

Rok za prijavu: Srijeda, 11.12.2019.

Izvor: Vlada Županije Posavske

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Vlada Županije PosavskeAdresa:Jug I, 76270 Orašje, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 31 713 265Email:[email protected]URL:http://www.zupanijaposavska.ba/

Natječaj za dodjelu stipendija Županije Posavske za akademsku 2019/20. godinu

Konkurs je istekao!

Na temelju članka 56. stavak 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“, broj 35/05), a u svezi točke II. stavak 1. Odluke Vlade Županije Posavske o dodjeli stipendija redovitim studentima  za  akademsku  2019./2020. godinu, broj: 01-02-564/19 od 21.11.2019. godine, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske, r a s p i s u j e


N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija Županije Posavske
za akademsku 2019./2020. godinu

 
I. Vlada Županije Posavske, za akademsku 2019./2020. godinu, redovitim studentima na visokoškolskim ustanovama dodjeljuje 28 stipendija kako slijedi:
a) redovitim studentima - učenicima generacije - 6 stipendija
b) redovitim studentima po osnovu uspjeha – 12 stipendija
c) redovitim studentima slabog imovnog stanja – 10 stipendija.

II. Pravo sudjelovanja na Natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti koji ispunjavaju opće i posebne uvjete.

II. 1. OPĆI UVJETI:
a. da je student državljanin Bosne i Hercegovine i ima prebivalište
    u Županiji Posavskoj najmanje jednu godinu
b. da je student upisan prvi put, kao redoviti student, u neku od godina
    studija na visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini ili Republici Hrvatskoj
    bez ponavljanja godine tijekom dosadašnjeg školovanja
c. da student koji upisuje I. ciklus visokog obrazovanja nije stariji od 21 godine,
    a student koji upisuje II. ciklus visokog obrazovanja da nije stariji od 25 godina
d. da student nije imao prekid u školovanju između I. i II. ciklusa visokog obrazovanja.
    U prekid studija ne računa se vrijeme mirovanja prava i obveza studenta zbog
    porodiljnog odsustva ili trajanja bolesti zbog koje nije mogao pohađati
    nastavu i polagati ispite, a što se dokazuje aktom fakulteta.

II. 2. POSEBNI UVJETI:
a. za studenta koji se prijavljuje za stipendiju iz točke I. a) da je
    učenik generacije u nekoj od srednjih škola Županije Posavske
b. za studenta koji se prijavljuje za stipendiju iz točke I.b) da ima prosječnu
    ocjenu u srednjoškolskom obrazovanju (I., II., III. i IV. razredi) najmanje 4, a za
    studente druge i svih ostalih godina studija da imaju prosječnu ocjenu tijekom
    studija najmanje 8,5 u Bosni i Hercegovini ili 3,5 u Republici Hrvatskoj.
c. za studenta koji se prijavljuje za stipendiju iz točke 1.c) da mjesečno primanje
    po članu njegove obitelji ne prelazi 300,00 KM.

II.3.STIPENDIJA SE NEĆE DODIJELITI STUDENTU:
a. koji je apsolvent na nekoj visokoškolskoj ustanovi
b. koji je već korisnik neke druge stipendije
c. čiji je član obitelji trenutni korisnik županijske stipendije,
    osim ako je taj član obitelji stipendiju dobio kao učenik generacije
d. koji studira na prostoru Županije Posavske na nekom od dislociranih
    studija bilo koje sastavnice Sveučilišta u Mostaru, a prijavio se za stipendiju iz točke I. b) i c)
e. koji studira na privatnoj visokoškolskoj ustanovi, a prijavio se za stipendiju iz točke I. b) i c)
f. čiji roditelji (jedan ili oba) rade u inozemstvu, a prijavio se za stipendiju iz točke I. c).

III. UČENICI GENERACIJE DOSTAVLJAJU SLJEDEĆE DOKUMENTE:
 1. popunjen i potpisan obrazac Prijave na natječaj za dodjelu stipendija Županije Posavske
 2. ovjerenu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu (original ili ovjerenu presliku ne stariju od 6 mjeseci)
 3. uvjerenje o statusu redovitog studenta u akademskoj 2019./2020. godini
 4. dokaz nadležne srednje škole da je učenik generacije.
III. 1. DOKUMENTI KOJE DOSTAVLJAJU STUDENTI PRIJAVLJENI ZA STIPENDIJE POD TOČKOM I. b):
 1. popunjen i potpisan obrazac Prijave na natječaj za dodjelu stipendija Županije Posavske
 2. ovjerenu presliku važeće osobne iskaznice Bosne i Hercegovine ili Potvrdu o prebivalištu u Bosni i Hercegovini (original ili ovjerenu presliku ne stariju od 6 mjeseci)
 3. uvjerenje o statusu redovitog studenta u akademskoj 2019./2020. godini s obveznom naznakom o upisanoj godini studija (original ili ovjerenu presliku ne stariju od 6 mjeseci)
 4. za studente prve godine studija dostavljaju se ovjerene preslike srednjoškolskih svjedodžbi (svjedodžbe I., II., III. i IV. razreda i svjedodžba o maturi/završnom ispitu), a ako se radi o stranim srednjoškolskim Svjedodžbama obavezno je priložiti uz iste i Rješenje o priznavanju
 5. za studente starijih godina studija dostavlja se ovjerena preslika indeksa (sve popunjene stranice indeksa), a ukoliko je na fakultetima ustrojen elektronski sustav iskaznica, uvažit će se i prijepis svih položenih ispita s naznakom akademske godine u kojoj je student upisan na fakultet (original ili ovjerenu presliku ne stariju od 3 mjeseca)
 6. studenti drugog ciklusa visokog obrazovanja dužni su dostaviti i ovjerenu presliku indeksa prvog ciklusa (sve popunjene stranice indeksa), a ukoliko je na fakultetima ustrojen elektronski sustav iskaznica, uvažit će se i prijepis svih položenih ispita s naznakom akademske godine u kojoj je student upisan na fakultet (original ili ovjerenu presliku ne stariju od 3 mjeseca)
 7. izjavu o zajedničkom kućanstvu i broju članova kućanstva, ovjerenu od strane nadležnog općinskog tijela uprave ili javnog bilježnika.

III. 2. DOKUMENTI KOJE DOSTAVLJAJU STUDENTI PRIJAVLJENI ZA STIPENDIJE POD TOČKOM I. c):
 1. popunjen i potpisan obrazac Prijave na natječaj za dodjelu stipendija Županije Posavske
 2. ovjerenu presliku osobne  iskaznice  ili  uvjerenje  o  prebivalištu  (original  ili ovjerenu presliku ne stariju od 6 mjeseci)
 3. uvjerenje o statusu redovitog studenta u akademskoj 2019./2020. godini s obveznom naznakom o upisanoj godini studija (original ili ovjerenu presliku ne stariju od 6 mjeseci)
 4. za studente prve godine studija dostavljaju se ovjerene preslike srednjoškolskih svjedodžbi (svjedodžbe I., II., III. i IV. razreda i svjedodžba o maturi/završnom ispitu), a ako se radi o stranim srednjoškolskim Svjedodžbama obavezno je priložiti uz iste i Rješenje o priznavanju.
 5. za studente starijih godina studija dostavlja se ovjerena preslika indeksa (sve popunjene stranice indeksa), a ukoliko je na fakultetima ustrojen elektronski sustav iskaznica, uvažit će se i prijepis svih položenih ispita s naznakom akademske godine kada je student upisan na fakultet (original ili ovjerenu presliku ne stariju od 3 mjeseca)
 6. studenti drugog ciklusa visokog obrazovanja dužni su dostaviti i ovjerenu presliku indeksa prvog ciklusa (sve popunjene stranice indeksa), a ukoliko je na fakultetima ustrojen elektronski sustav iskaznica, uvažit će se i prijepis svih položenih ispita s naznakom akademske godine u kojoj je student upisan na fakultet (original ili ovjerenu presliku ne stariju od 3 mjeseca)
 7. Izjavu o zajedničkom kućanstvu i broju članova kućanstva, ovjerenu od strane nadležnog općinskog tijela uprave ili javnog bilježnika.
 8. za svakog člana navedenog u Izjavi o zajedničkom kućanstvu, dostaviti dokaz o statusu:
  a) potvrda o mjesečnim primanjima za tri mjeseca ili platna lista za mjesece rujan, listopad i studeni u 2019. godini za svakog zaposlenog člana kućanstva, a za umirovljenike dokaz o mirovini (originali ili ovjerene preslike)
  b) dokaz o neuposlenosti za člana koji je neuposlen:

  - Potvrda izdana od nadležne Službe za upošljavanje - original ili ovjerenu presliku ne stariju od 3 mjeseci ili za one članove kućanstva koji nisu u evidenciji Službe za upošljavanje dostaviti Izjavu o neuposlenosti ovjerenu od nadležnog općinskog tijela uprave ili javnog bilježnika
  - Izjava roditelja da ne rade u inozemstvu, ovjerena od strane nadležnog općinskog tijela uprave ili javnog bilježnika

  c) za članove starije od 15 godina, koji imaju status učenika ili studenta dostaviti dokaz o redovitom školovanju/studiranju
  d) za obitelj bez primanja dostaviti Potvrdu Mjesne zajednice/Mjesnog odbora kojom se potvrđuje da obitelj nema nikakvih primanja
 9. dokaz o specifičnom socijalnom statusu:
  a) student bez oba roditelja (dokaz: Izvod iz matične knjige umrlih)
  b) student bez jednog roditelja (dokaz: Izvod iz matične knjige umrlih, a za samohranog roditelja Izvod iz matične knjige rođenih za studenta)
  c) student čija je obitelj korisnik općinske socijalne pomoći (dokaz: Potvrda ili Rješenje nadležnog općinskog tijela za socijalni rad ne starije od 3 mjeseca).
 10. dokaz o dodijeljenoj zvaničnoj fakultetskoj/sveučilišnoj nagradi ili priznanju tijekom studija ili priznanju relevantnom za studij (original ili ovjerenu presliku ne stariju od 6 mjeseci).
IV. Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske zadržava pravo provjere valjanosti bilo kojeg dostavljenog dokumenta te mogućnost da zatraži i dodatnu dokumentaciju, ukoliko ustanovi da je isto potrebno kako bi se utvrdilo zadovoljava li student sve uvjete i kriterije za dodjelu stipendija sukladno Kriterijima za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2019./2020. godini.

V. Natječaj je otvoren do 11.12.2019. godine, a objavit će se na službenoj stranici Vlade Županije Posavske www.zupanijaposavska.ba, oglasnim pločama: Vlade Županije Posavske i općina ŽP, Službe za upošljavanje ŽP i Radio postaji Orašje i Radio postaji Odžak.

VI. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

VII. Prijavu s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu studentskih stipendija potrebno je dostaviti preporučeno poštom na adresu: Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske, Jug I b b, 76270 Orašje, s naznakom „Prijava na natječaj za dodjelu stipendija u akademskoj 2019./2020. godini – Ne otvarati“.

VIII. Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendija neće se vraćati kandidatima.

NAPOMENA: Tekst Natječaja za dodjelu stipendija Županije Posavske za akademsku 2019./2020. godinu, Kriteriji za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2019./2020. godini, obrasci Prijave na natječaj za dodjelu stipendije Županije Posavske, Izjave o zajedničkom kućanstvu i Izjave roditelja/staratelja mogu se preuzeti na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske www.zupanijaposavska.ba_ili osobno na adresi Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, Jug I b b, 76 270 Orašje ili Ministarstva pravosuđa i uprave, zgrada Vlade Županije Posavske u Odžaku.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon : 031/713-265 ili 031/713-356
 
MINISTARSTVO PROSVJETE, ZNANOSTI,
KULTURE I ŠPORTA ŽUPANIJE POSAVSKE
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 02.11.2020. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 3 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2020/21. godini