Ponedjeljak, 14. Juni 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 12.10.2017.

Rok za prijavu: Petak, 10.11.2017.

Izvor: Stipendije.ba

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Fond Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata „IKRE“Adresa:Hamdije Kreševljakovića 61, 71 000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)33 20 03 10Email:[email protected]URL:mbp.ks.gov.ba

Konkurs Fonda "IKRE" za dodjelu stipendija djeci boraca-branitelja BiH sa područja Kantona Sarajevo u šk. 2017/18. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 5. stav 1. tačka 8. Zakona o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 45/12 - Prečišćeni tekst i 26/14) i članova 3. i 5. Uredbe o načinu i uslovima ostvarivanja prava na dodjelu stipendija borcima - braniteljima Bosne i Hercegovine i njihovoj djeci („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 40/14 - Prečišćeni tekst), Fond Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata „IKRE“ uz saglasnost Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo raspisuje


K O N K U R S
ZA DODJELU STIPENDIJA DJECI BORACA - BRANITELJA BOSNE I HERCEGOVINE
SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI


Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo dodjeljuje stipendije za školovanje navedenih kategorija lica u školskoj 2017/2018. godini u mjesečnom iznosu od 100,00 KM. Stipendije se isplaćuju za 9 (devet) mjeseci u kojima se odvija nastava za učenike i studente I ciklusa studija koji se nalaze na redovnom školovanju.

I - OPĆE ODREDBE

1. Pravo učešća na konkursu imaju djeca boraca - branitelja Bosne i Hercegovine;

Pod borcima - branitežima podrazumijevaju se lica iz članova 1. i 2. Zakona o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 45/12 - Prečišćeni tekst i 26/14), odnosno da su u toku agresije bili pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine najmanje 12 mjeseci neprekidno, u periodu od 20.06.1992. godine do 23. 12. 1995. godine, u skladu sa članom 2. stav 5. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 33/04, 56/05, 70/07 i 9/10).

Pod uslovom:

a) da imaju prijavljeno prebivalište, odnosno boravište na području
     Kantona Sarajevo, a najdalje od 06.02.1999. godine i dalje neprekidno;
b) da se nalaze na redovnom školovanju u srednjim i
     visokoškolskim obrazovnim ustanovama;
c) da ne obnavljaju razred ili godinu;

2. Pravo na dodjelu stipendije bez bodovanja po odredbama člana 16.a Uredbe ostvaruju:

    1. Djeca bez oba roditeža čiji su roditelji poginuli kao pripadnici
        Oružanih snaga Bosne i Hercegovine ili umrli, odnosno poginuli
        nakon agresije, a jedan od njih je bio pripadnik
        Oružanih snaga Bosne i Hercegovine najmanje jednu godinu
        neprekidno od 20.06.1992. do 23.12.1995. godine.

    2. Jedno od djece koje bi u skladu sa kriterijima bodovanja imalo
         najviše bodova, iz porodice u kojoj se na redovnom školovanju
         nalaze troje i više djece, a čija ukupna primanja po članu domaćinstva
         ne prelaze 16% prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu u prethodnoj
         kalendarskoj godini, računajući i primanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite,
         pod uslovom da ispunjavaju uvjete iz tačke 1. a), b) i c) općih odredbi.

Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više učenika iz iste porodice, licima koja već primaju stipendiju od nekog drugog organa, institucije ili fondacije, apsolventima i licima koja obnavžaju školsku godinu.

II - IZBOR KANDIDATA:


Fond „IKRE” će u razmatranju pristiglih molbi za dodjelu stipendija utvrđivati broj bodova za svakog kandidata prema sljedećem:

  1. Bodovi po osnovu rezultata u učenju;
  2. Bodovi po osnovu otežanih uslova života koji su nastali kao posljedica agresije;
  3. Bodovi po osnovu dodjele ratnih priznanja;
  4. Bodovi po osnovu niskog porodičnog standarda;
  5. Bodovi po ostalim osnovama;

Na osnovu utvrđenog broja bodova za svakog pojedinačnog kandidata, Fond „IKRE” će utvrditi rang-listu po kojoj će se dodijeliti odobreni planirani broj stipendija.

Prava, obaveze i druga pitanja o dodjeli i korištenju stipendije regulisaće se preciznije u međusobno zaključenom Ugovoru između odabranog stipendiste, Fonda „IKRE” i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo.

Kada prijavljeni kandidati imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidati viših razreda, odnosno godina studija i čiji je porodični standard niži.

III - DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE

Sadržana je u obrazcu koji su svi zainteresovani kandidati dužni preuzeti u Fondu „IKRE” ili info-punktu Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo - šalter-sala.

Zainteresovani kandidati su obavezni uz potrebnu dokumentaciju dostaviti i ovjerenu izjavu da su saglasni da se njihovi lični podaci mogu obrađivati i objaviti u skladu sa članom 5. stav 2. Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH”, br. 49/06; 76/11 i 89/11 - spravka). Obrazac izjave se može preuzeti uz obrazac u Fondu „IKRE” ili info-punktu Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo - šalter-sala.

IV - KONKURS OSTAJE OTVOREN DO 10.11.2017. GODINE

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa predaju se LIČNO ILI PUTEM POŠTE PREPORUČENO U FOND KANTONA SARAJEVO ZA STIPENDIRANJE I ŠKOLOVANJE DJECE BORACA, POGINULIH BORACA I POGINULIH CIVILA - ŽRTAVA RATA „IKRE”, Ulica Terezija bb, 71 000 Sarajevo.

Fond „IKRE” će po odabiru kandidata, u dnevnom listu u kojem je konkurs za dodjelu stipendija bio objavljen, objaviti obavještenje o mjestu, roku i načinu uvida u odluku i spisak svih izabranih kandidata za stipendiju.

Na Odluku o izboru kandidata i dodjelu stipendija Fonda “IKRE” može se podnijeti prigovor Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo, putem Fonda “IKRE”, u roku od petnaest (15) dana od dana objavživanja obavještenja u dnevnom listu.

NAPOMENA:

  • OBAVEZNO PREDAVATI FOTOKOPIJE DOKUMENATA KOJE MORAJU BITI OVJERENE ILI ORIGINAL DOKUMENTA.
  • DOKUMENTI DOSTAVŽENI UZ PRIJAVU NEĆE SE VRAĆATI.
  • NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE RAZMATRATI.
  • OBRAZCI ZA DODJELU STIPENDIJA MOGU SE DOBITI U FONDU „IKRE” I NA INFO-PUNKTU MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO - ŠALTER-SALA.

DIREKTOR 
Dr. sci. Smajo Halilović

SAGLASAN MINISTAR
mr. Muharem Fišo
 

KONKURSI

Rok za prijavu: 16.07.2021. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 2 dana.

Javni poziv Jericho Fondacije za dodjelu stipendija studentima I i II godine studija za ak. 2021/22. godinu

Rok za prijavu: 15.06.2021. // Konkurs je otvoren još 1 dan.

Konkurs Općine Velika Kladuša za dodjelu studentskih stipendija za ak. 2020/21. godinu