Srijeda, 31. Maj 2023.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 14.02.2023.

Rok za prijavu: Srijeda, 01.03.2023.

Izvor: Opština Novi Grad

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Opština Novi GradAdresa:Ul. Petra Kočića br. 2, 79220 Novi Grad, Bosna i HercegovinaURL:www.opstina-novigrad.com

Javni konkurs Opštine Novi Grad za dodjelu studentskih i učeničkih stipendija u akademskoj/školskoj 2022/2023. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16, 36/19 i 61/21), člana 66. i 83. stav 3. Statuta opštine Novi Grad ("Službeni glasnik opštine Novi Grad", broj: 2/17),  člana 7. stav. 3. Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija („Službeni glasnik opštine Novi Grad“, broj: 1/23) i Zaklјučka o stipendiranju studenata i učenika u akademskoj/školskoj 2022/2023. godini broj: 01-67-1/23 od 13.02.2023. godine, Načelnik opštine Novi Grad raspisuje

 

KONKURS
za dodjelu studentskih  i učeničkih stipendija u akademskoj-školskoj
2022/2023. godini

 

I

Načelnik opštine Novi Grad dodjelјuje tri vrste stipendija za 36 redovnih studenata prvog ciklusa studija u visokoškolskim ustanovama, i to:

1) Stipendije za deficitarna zanimanja................................16 stipendija
2) Stipendije prema socijalnom statusu .................................15 stipendija
3) Stipendije za uspjeh na studiju...............................................5 stipendija

i dvije vrste stipendija za 59 redovnih učenika srednjih škola, i to:

1) Stipendije za deficitarna zanimanja ................................44 stipendije
2) Stipendije prema socijalnom statusu...................................15 stipendija

Student/učenik može podnijeti prijavu za samo jednu vrstu stipendije.

II

Stipendije Opštine Novi Grad dodjelјuju se redovnim studentima druge i viših godina studija koji se školuju na teret budžeta i učenicima drugog i višeg razreda srednje škole, koji imaju državlјanstvo BiH–RS i stalno mjesto prebivališta na teritoriji opštine Novi Grad.

Studenti prve godine studija i učenici prvog razreda srednje škole, nisu obuhvaćeni ovim Konkursom.

III

Učenici i studenti koji se prijavlјuju na Konkurs, uz prijavu su dužni priložiti slјedeću dokumentaciju (u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji) kojim dokazuju ispunjavanje opštih uslova:  

 • uvjerenje o državlјanstvu RS - BiH,
 • potvrda o prebivalištu,
 • uvjerenje o redovnom upisu (na teret budžeta RS) godine studija/razreda srednje škole,
 • uvjerenje da učenik nije obnovio ni jedan razred u upisanoj srednjoj školi, a student da u toku trajanja studija ukupno nije imao više od dvije obnove,
 • izvod iz MKR, (da učenik ima do 18 godina starosti, a student do 26 godina starosti),
 • izjavu da ne primaju stipendiju po drugom osnovu.


(1) STIPENDIJE ZA DEFICITARNA ZANIMANјA

FAKULTETI – DEFICITARNA ZANIMANјA:

 1. Diplomirani inženjer mašinstva..............................................2 stipendije
 2. Diplomirani inženjer elektrotehnike......................................2 stipendije
 3. Doktor medicine............................................................................2 stipendije
 4. Profesor matematike.....................................................................2 stipendije
 5. Profesor fizike.............................................................................2 stipendije
 6. Profesor njemačkog jezika.............................................................2 stipendije
 7. Profesor razredne nastave i........................................................2 stipendije
 8. Diplomirani vaspitač predškolske djece.................................2 stipendije


SREDNјE ŠKOLE – DEFICITARNA ZANIMANјA:

 1. Električar-elektroinstalater.....................................................24 stipendije
 2. Bravar-zavarivač-alatničar........................................................20 stipendija


Učenici i redovni studenti koji konkurišu za dodjelu stipendija prema deficitarnim zanimanjima, pored opštih uslova, moraju ispunjavati i slјedeće posebne uslove:

1) učenici srednjih škola prilažu:

 • uvjerenje/potvrdu da je učenik prvi put upisao/la školsku godinu, drugi i viši razred, kao redovan učenik odgovarajućeg usmjerenja u zanimanju koje je utvrđeno kao deficitarno,
 • potvrda o prosjeku ocjena iz srednjih škola ili svjedočanstvo o završenim razredima srednje škole,
 • kućnu listu, u kojoj su navedeni svi članovi domaćinstva.

2) studenti prvog ciklusa studija prilažu:

 • uvjerenje/potvrdu da je student prvi put upisao studijsku godinu, kao redovan student druge i viših godina studija deficitarnih zanimanja/struka,
 • potvrda o prosjeku ocjena sa visokoškolske ustanove,
 • kućnu listu, u kojoj su navedeni svi članovi domaćinstva.


(2) STIPENDIJE PREMA SOCIJALNOM STATUSU

Učenici i redovni studenti koji konkurišu za dodjelu prema socijalnom statusu, pored opštih uslova i uslova da su ostvarili prosjek ocjena od 3,00 i više u predhodnom razredu škole, odnosno studenti sa prosjekom od 7,00 i više koje su ostvarili iz predhodnih godina studija, moraju ispunjavati i jedan od slјedećih uslova:

 • dokaz o statusu člana porodice poginulog borca - (rješenje Odsjeka za BIZ o porodičnoj invalidnini)
 • dokaz o statusu člana porodice RVI od I do V kategorije - (rješenje BIZ o porodičnoj invalidnini)
 • dokaz da su djeca bez oba roditelјa – (uvjerenje Centra za socijalni rad),
 • dokaz da su djeca samohranih roditelјa, sa utvrđenim socijalnim statusom - (uvjerenje Centra za socijalni rad),
 • uvjerenje da su oba roditelјa nezaposlena, sa utvrđenim socijalnim statusom- (izvod iz evidencije za nezaposlene-Zavod za zapošlјavanje i uvjerenje Centra za socijalni rad),
 • uvjerenje da je učenik ili student osoba sa invaliditetom i da su korisnici prava na tuđu njegu i pomoć – (Centar za socijalni rad),
 • uvjerenje da su članovi porodica sa troje i više djece (Centar za socijalni rad),
 • uvjerenje da su djeca roditelјa sa statusom civilne žrtve rata (Odsjek za BIZ),
 • dokaz o mjesečnim prihodima (potvrda ili uvjerenje poslodavca o mjesečnim prihodima za zadnja tri mjeseca prije raspisivanja konkursa, ček od penzije, ostali dokazi o primanjima),
 • kućna lista, (navesti sve članove domaćinstva),
 • kopija kartice tekućeg računa.


(3) STIPENDIJE ZA OSTVARENI USPJEH NA PRVOM CIKLUSU STUDIJA

Pravo na dodjelu stipendija za uspjeh imaju studenti koji su prvi put upisali drugu i više godine studija, a pored opštih uslova, moraju ispunjavati i poseban uslov, da su ostvarili prosjek ocjena 8,50 i više iz predhodnih godina studija na upisanoj visokoškolskoj ustanovi, te priložiti:

 • uvjerenje/potvrdu da je student prvi put upisao studijsku godinu, kao redovan student druge i viših godina studija,
 • potvrda o položenim ispitima sa navedenim prosjekom ocjena sa visokoškolske ustanove,
 • kućnu listu, u kojoj su navedeni svi članovi domaćinstva.


 IV

Stipendija za tekuću akademsku/školsku godinu isplaćuje se u 4 jednake mjesečne rate. Pojedinačna mjesečna rata stipendije za studente iznosi 200,00 KM, a za učenike srednjih škola 70,00 KM.

Sa korisnikom stipendije sklopiće se Ugovor o stipendiranju, kojim će biti pobliže utvrđena prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije.


V

Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj koverti na šalter broj 3 Info pulta Opštinske uprave Opštine Novi Grad, lično ili na adresu: Opština Novi Grad, ul. Petra Kočića br. 2, 79220 Novi Grad, sa naznakom "Za Konkurs za stipendije". Potrebno naglasiti za koju vrstu stipendije se konkuriše (prema socijalnom statusu, deficitarnost, uspjeh). Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.


VI

Nezadovolјni učesnici Konkursa imaju pravo prigovora na objavlјenu Odluku o dodjeli stipendija Načelniku Opštine u roku od 8 dana od dana objavlјivanja Odluke.

Rješenje po prigovoru na Odluku o dodjeli stipendija donosi Načelnik Opštine u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora i ono je konačno.

Ovaj Konkurs biće objavlјen na Oglasnoj tabli Opštine Novi Grad, Radiju Novi Grad i internet stranici Opštine Novi Grad. Dokumentaciju u elektronskoj formi, možete preuzeti >OVDJE.

Rok za prijavlјivanje na Konkurs je 15 dana od dana objavlјivanja.