Utorak, 11. Maj 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Petak, 05.03.2021.

Rok za prijavu: Petak, 19.03.2021.

Izvor: Općina Čitluk

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina ČitlukAdresa:Kralja Tomislava 87, 88260 Čitluk, Bosna i HercegovinaTelefon:+ 387 36 64 05 43Fax:+387 36 64 05 37Email:[email protected]URL:www.citluk.ba

Javni natječaj za dodjelu novčane pomoći studentima sa područja općine Čitluk u ak. 2020/21.godini

Konkurs je istekao!

Na temelju članka 5. Pravilnika o načinu i kriterijima za dodjelu novčane pomoći određenim kategorijama studenata u akademskoj 2020./2021. godini, načelnik općine Čitluk raspisuje


J A V N I   N A T J E Č A J

za dodjelu novčane pomoći određenim kategorijama studenata s područja
općine Čitluk u akademskoj 2020./2021. godini

 

I.

Općina Čitluk raspisuje javni  natječaj  za  dodjelu  novčanih  pomoći  redovitim  studentima u akademskoj 2020./2021. godini.
Novčana pomoć iznosi 100,00 KM mjesečno za studente koji ispunjavaju opće i posebne uvjete propisane člancima 2. i 3. Pravilnika o načinu i kriterijima za dodjelu novčane pomoći određenim kategorijama studenata u akademskoj 2020./2021. godini (dalje: Pravilnik).
Novčana pomoć će se isplać ivati u jednakim mjesečnim iznosima (10 mjeseci), počevši retroaktivno od 01. studenog 2020. godine do 31. kolovoza 2021. godine.


II.

Opći uvjeti koje trebaju ispuniti studenti za dodjelu novčane pomoći su:
 

 1. da su državljani Bosne i Hercegovine,
 2. da imaju prebivalište na području općine Čitluk,
 3. da su redoviti studenti (osim studenata prve godine studija - integralnog ili bolonjskog ciklusa),
 4. da studiraju na (javnim) državnim fakultetima u Bosni i Hercegovini i Republic i Hrvatskoj,
 5. da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija,
 6. da nema bespovratnu financijsku pomoća Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športal HNŽ/K (u daljem tekstu: Ministarstva), ili drugog davatelja (iz sredstava proračuna i izvanproračunskih fondova bilo koje razine vlasti u BiHm+, javnih poduzeća, ili javnih ustavnova); (dokaz: ovjera izjava), 
 7. da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit ili subvenciju za smještaj u studentski dom i
 8. da nisu stariji od 26 godina.

Opći uvjeti trebaju biti ispunjeni kumulativno izuzev za učenika generacije„

III.

Posebni uvjeti koje trebaju ispunjavati studenti za dodjelu novča ne pomoći:
 

 1. dijete poginulog ili nestalog branitelja iz Domovinskog rata,
 2. invalid sa 60% i više invaliditeta,
 3. dijete bez jednog ili oba roditelja,
 4. dijete invalida Domovinskog rata i civilnih invalida (in vali dite t 90% i više),
 5. dijete iz obitelji sa četvero i više djece na redovitom školovanju ili predškolske  dobi,
 6. dobitnik rektorove ili dekanove nagrade,
 7. koji pohađa fakultet za deficitarna zanimanja i
 8. učenik generacije u Srednjoj školi dr.fra Slavka Barbarića u Čitluku.


IV.

Student će ostvariti novčanu pomoć ukoliko ispunjava sve opće i barem jedan od posebnih uvjeta.


V.

Odluku o dodjeli novčane pomoći studentima donosi Općinski načelnik na temelju Liste koju sačini Povjerenstvo.


VI.

Uz zahtjev (sa naznakom kontakt telefona) za dodjelu novčane pomoći student je dužan priložiti slijedeću dokumentaciju:

 1. Uvjerenje o prebivalištu ne starije od 3 mjeseca;
 2. Dokaz da je student: dijete poginulog branitelja (rješenje), invalid ili dijete invalida (rješenje) iz obitelji sa četvero djece na redovitom školovanju ili predškolske dobi (rodni listovi i potvrde ustanova o redovitom školovanju), da je dobitnik rektorove ili dekanove nagrade;
 3. Potvrde fakulteta:
  - da je redovit student i
  - da nije ponavljao niti jednu godinu studija osim iz opravdanih razloga;
    godinu studija u kojoj se natječe za dodjelu stipendije,
  - o prosjeku ocjena (podnose samo studenti iz iste obitelji po istom osnovu (posebnom uvjetu) a riječ je o studentima deficitarih zanjimanja iz člana 4. Pravilnika s prosjekom ocjena većim od 8 ili 3,5  te studenti iz obitelji poginulog  branitelja, kao i studenti bez oba roditelja.
 4. Ovjerenu izjavu da ne prima stipendiju od drugog davatelja, studentski kredit ili subvenciju i,
 5. Izjavu da je suglasan da se traženi podaci mogu javno objaviti.


VII.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Ja vnog natječaja na oglasnoj ploči Općine i web stranici Općine Čitluk: www.citluk.ba.

Prijave na natječaj s priloženom dokumentacijom podnose se na adresu:
OPĆINA ČITLUK
Trg žrtava Domovinskog rata 1,
88260 Čitluk
- Povjerenstvu za provedbu javnog natječaja za dodjelu novčane pomoći studentima u akademskoj 2020./2021. godini, s naznakom: "NE OTVARATI".


Sve dodatne informacije zainteresi rani mogu dobiti u Općinskoj službi za društ vene djelatnosti, opću upravu i branitelje, telefon: 036/640-543.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu novčane pomoći neće se vraćati podnositeljima.

Svi sudionici natječaja biti će obaviješteni na oglasnoj ploči Općine Čitluk i web stranic i Općine Čitluk: www.citluk.ba o rezultatima natječaja u roku od 10 (deset) dana od dana donošenja odluke o dodjeli novčane pomoći.

Student kojemu nije dodijeljena novčana pomoć za akademsku 2020/2021. godinu može u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja rezultata natječaja podnijeti prigovor Načelniku općine Čitluk.

NAČELNIK OPĆINE ČITLUK
Marin Radišić, dipl.oec.

KONKURSI

Rok za prijavu: 25.05.2021. // Konkurs je otvoren još 14 dana.

Konkurs za dodjelu BBI Marko Polo stipendija za odlazak na univerzitetski studij u Maleziju

Rok za prijavu: 14.05.2021. // Konkurs je otvoren još 3 dana.

Konkurs za dodjelu stipendija iz sredstava Budžeta Grada Sarajeva za 2021. godinu