Nedjelja, 23. Januar 2022.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 04.11.2021.

Rok za prijavu: Petak, 19.11.2021.

Izvor: Općina Stari Grad Sarajevo

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina Stari Grad SarajevoAdresa:Zelenih beretki br. 4 , 71 000 Sarajevo, BiHTelefon:+00387 33 28 23 00Email:[email protected]URL:www.starigrad.ba

Javni poziv Općine Stari Grad za stipendiranje nadarenih učenika i studenata za školsku/akademsku 2021/22. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 8. Pravilnika o stipendiranju nadarenih učenika i studenata Općine Stari Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 28/19 i 31/21), Općinski načelnik raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za stipendiranje nadarenih učenika i studenata za školsku/akademsku 2021/2022.godinu

 

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju nadareni učenici i studenti, starosti do 25 godina, koji se nalaze na redovnom školovanju u srednjim i visokoškolskim ustanovama, a nisu obnavljali godinu, uz ispunjavanje sljedećih uslova:

 • da su državljani BiH
 • da imaju prebivalište na području općine Stari Grad Sarajevo u neprekidnom trajanju od pet godina do dana podnošenja prijave za dodjelu stipendije
 • da su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini postigli uspjeh u školi, odnosno fakultetu/akademiji i t0:
 • učenici srednjih škola sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,80, a učenici prvog razreda srednje škole koji su u devetom razredu stekli prosjek ocjena od 4,80
 • redovni studenti fakulteta/akademija koji prvi put upisuju tekuću studijsku godinu na nekoj od visokoškolskih ustanova ili pridruženih članica univerziteta/akademija iz grupacije umjetnosti, društvenih nauka, humanističkih nauka sa najmanjom prosječnom ocjenom 9,00 i studenti fakulteta iz grupacije medicinskih nauka, tehničkih nauka, grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka sa najmanjom prosječnom ocjenom 8,50, a studenti prve godine fakulteta/akademije koji su u četvrtom razredu srednje škole stekli prosjek ocjena najmanje 4,80
 • da učenik/student nije stipendista druge institucije, po istom osnovu


Stipendije se dodjeljuju za tekuću školsku/akademsku godinu i isplaćivat će se za devet mjeseci za period septembar/decembar, 2021. godine i februar/juni, 2022.godine. Visina mjesečne stipendije za učenike iznosi 80,00 KM, a za studente 120,00 KM.

Ukupan broj stipendija koje će se dodijeljivati u tekućoj školskoj/akademskoj godini odredit će se prema raspoloživim budžetskim sredstvima namijenjenim za ovu svrhu, a Nacrtom budžeta za 2022. godinu planirano je 110.000 KM.

Uz prijavu je neophodno priložiti sljedeće dokumente (originale ili ovjerene kopije):

 1. Uvjerenje o državljanstvu kandidata za stipendiju ne starije od šest mjeseci
 2. Uvjerenje o kretanju kandidata za stipendiju ne starije od 30 dana. (MUP KS, PU Stari Grad)
 3. Potvrdu o upisu kandidata u tekuću školsku/akademsku godinu, izdata od nadležne institucije škola/fakultet sa naznakom da aplikant prvi put upisuje razred/godinu
 4. Uvjerenje o postignutom uspjehu kandidata za stipendiju u prethodnoj školskoj/akademskoj godini. Za učenike prvog razreda srednje škole svjedočanstvo IX razreda. Za studente prve godine studija svjedočanstvo završenog razreda srednje škole. Za studente viših godina potvrda o prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija
 5. Dokaz o učešću i postignutim rezultatima na općinskom, kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom takmičenju za školsku/akademsku 2020/2021. godinu, potvrda ili diploma od nadležnih institucija (Ministarstvo, organizator takmičenja itd)
 6. Dokaz da kandidat učenik/student ima završenu osnovnu muzičku školu (Uvjerenje o završenoj osnovnoj muzičkoj školi izdato od nadležne institucije)
 7. Dokaz da kandidat ima status perspektivnog sportiste ostvaren u prethodnoj školskoj/akademskoj godini (Uvjerenje izdato od strane nadležnog ministarstva)
 8. Dokaz da je kandidat učenik/student bez jednog ili oba roditelja (izvod iz matične knjige umrlih)
 9. Izjava kandidata kojom se daje saglasnost da se njegovi podaci mogu obrađivati u skladu sa članom 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH" broj 76/11). Za maloljetne kandidate izjavu daje roditelj/staratelj i ista treba biti ovjerena od strane nadležne Općinske službe.


Učenici sa ukupnim prosjekom ocjena 5,00 ostvarenim u šestom, sedmom, osmom i devetom razredu osnovne škole ostvaruju pravo na dodjelu stipendije, bez obzira na ukupan broj bodova, prikupljen na osnovu drugih kriterija uz OBAVEZNO dostavljanje dodatnih validnih dokaza kako slijedi:

 • Uvjerenje o postignutom uspjehu u šestom, sedmom, osmom i devetom razredu osnovne škole izdato od strane osnovne škole


Studenti sa prosjekom ocjena 9,50 u prethodnoj akademskoj godini i više ostvaruju pravo na dodjelu stipendije, bez obzira na ukupan broj bodova, prikupljen na osnovu drugih kriterija uz OBAVEZNO dostavljanje dodatnih validnih dokaza kako slijedi:

 • Uvjerenje o postignutom uspjehu u prethodnoj akademskoj godini izdato od strane visokoškolske ustanove


Napomena:

Kandidati koji ostvare pravo na stipendiju, prije potpisivanja ugovora u obavezi su dostaviti:

 1. Izjavu o odgovornosti da kandidat za stipendiju nije ostvario pravo na stipendiju po istom osnovu od druge institucije u tekućoj školskoj/akademskoj godini. Za maloljetne kandidate izjavu daje roditelj/staratelj i ista treba biti ovjerena od strane nadležne Općinske službe.
 2. Kopija tekućeg računa iz banke kandidata za stipendiju na koji će se vršiti isplata stipendije, izdato od banke

 

Ukoliko prijavljeni kandidati imaju jednak broj bodova, prednost će imati:

 1. Kandidat koji ima više bodova po osnovu rezultata u učenju
 2. Kandidat iz viših razreda, odnosno godina studija


Svaki kandidat u javnom pozivu koji nije ostvario pravo na stipendiju biće pismeno obaviješten o rezultatima javnog poziva najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja Preliminarne rang liste učenika i studenata dobitnika stipendije. Nezadovoljni učesnik u javnom pozivu može podnijeti prigovor za zaštitu svojih prava Drugostepenoj stručnoj komisiji Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja.

Odluka Drugostepene komisije Općinskog vijeća je konačna.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave u sredstvima informisanja.

Prijava sa neophodnom dokumentacijom se podnosi na propisanom obrascu (obrazac br. 5 se može preuzeti u šalter sali Općine Stari Grad, šalter broj 4 i/ili na web stranici Općine www.starigrad.ba) na protokol Općine ili putem pošte na adresu:

Općina Stari Grad Sarajevo
Služba za obrazovanje, kulturu i sport
(sa naznakom: Javni poziv za stipendiranje nadarenih učenika i studenata)
Ulica Zelenih beretki broj 4
71 000 Sarajevo

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljeni dokumenti se neće vraćati kandidatu nakon završene konkursne procedure.

Kandidati koji su ostvarili pravo potpisuju ugovor o dodjeli stipendije kojim se regulišu međusobna prava i obaveze učenika/studenta i Općine Stari Grad Sarajevo. Ugovor potpisuje učenik/student, a ukoliko se radi o maloljetnom licu roditelj/staratelj i Općinski načelnik u ime Općine Stari Grad Sarajevo.

Za sve dodatne informacije kandidati se mogu obratiti Službi za obrazovanje, kulturu i sport na telefon: 033/282-384 i 033/282-365.

OPĆINSKI NAČELNIK
mr Ibrahim Hadžibajrić