Ponedjeljak, 05. Decembar 2022.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 19.09.2022.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 07.11.2022.

Izvor: Fond "Bošnjaci"

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Fond "Bošnjaci"Adresa:Džemala Bijedića br. 17, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)33 67 72 00Fax:+387 (0)33 67 72 00Email:[email protected]URL:www.fondbosnjaci.co.ba

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2022/23. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 20. i 30. Statuta Fonda ''Bošnjaci'', Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima u Bosni i Hercegovini i Odluke Upravnog odbora, Fond ''Bošnjaci'' raspisuje


KONKURS
za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2022/23. godini


I

U školskoj/akademskoj 2022/23. godini Fond ''Bošnjaci'' dodjeljuje 60 (šezdeset) stipendija, i to:

1.   44 (četrdeset i četiri) stipendije studentima na javnim visokoškolskim ustanovama, od čega:
  a) 34 stipendije redovnim studentima na prvom ciklusu studija,
  b) 10 stipendija redovnim studentima na drugom ciklusu studija,
2.   16 (šesnaest) stipendija učenicima srednjih škola (po prijedlogu škola u skladu sa kriterijima Fonda):
        a) Prva bošnjačka gimnazija u Sarajevu ............... 5 stipendija,
        b) Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu ........ 5 stipendija,
        c) Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku ....... 1 stipendiju,
        d) Behram-begova medresa u Tuzli ............ 1 stipendiju,
        e) Karađoz-begova medresa u Mostaru ................ 1 stipendiju,
         f) Medresa ''Osman ef. Redžović'' u Visokom ................. 1 stipendiju,
        g) Medresa ''Džemaludin ef. Čaušević'' u Cazinu ............. 1 stipendiju i
        h) Medresa "Reis Ibrahim ef. Maglajlić" u Banjoj Luci ............ 1 stipendiju.


II

Stipendije se dodjeljuju za školsku/akademsku 2022/23. godinu u mjesečnim iznosima od po:
a) 120,00 KM za učenike srednjih škola u trajanju od 10 mjeseci,
b) 150,00 KM za studente na prvom ciklusu studija u trajanju od 10 mjeseci,
c) 170,00 KM za studente na prvom ciklusu studija sa prosječnom ocjenom 10,00 u trajanju od 10 mjeseci i
d) 170,00 KM za studente na drugom ciklusu studija u trajanju od 10 mjeseci.
 

III

Tri stipendije iz člana I, stav 1. pod a) će biti dodijeljene studentima Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, po prijedlogu fakulteta, u skladu sa kriterijima Fonda.
 

IV

Opći kriteriji za dodjelu stipendija:
a) da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,
b) da ima prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine,
c) da je redovan učenik Prve bošnjačke gimnazije ili jedne od medresa u Bosni i Hercegovini,
d) da je redovan student na jednoj od javnih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini,
e) da nije i da neće biti korisnik stipendije, kredita ili drugog oblika novčane naknade koja ima obilježje stipendije od nekog
drugog pravnog ili fizičkog lica,
f) da na dan objavljivanja konkursa nije stariji od 19 odnosno 25 godina života i
g) da kandidat ispunjava opće uslove iz Vakufname.
 

V

Posebni kriteriji za dodjelu stipendija:
a) da je učenik odnosno student prve godine studija u prethodnoj školskoj godini ostvario prosjek ocjena najmanje 4,50,
b) da je student na prvom ciklusu studija u prethodnoj akademskoj godini ostvario prosjek ocjena najmanje 8,00,
c) da je student na drugom ciklusu studija u završnoj godini prvog ciklusa, odnosno prvoj godini drugog ciklusa studija
ostvario prosjek ocjena najmanje 9,00,
d) ostvareni posebni rezultati na kantonalnim, entitetskim, državnim ili međunarodnim takmičenjima iz predmeta
matematika, fizika, informatika i strani jezici u prethodnoj školskoj/akademskoj godini u organizaciji ili posredstvom
nadležnog ministarstva obrazovanja,
e) položeni hifz pred Komisijom Rijaseta IZ u Bosni i Hercegovini,
f) da niko od članova uže porodice nije korisnik stipendije Fonda ''Bošnjaci'',
g) da kandidat nema status apsolventa,
h) da nije u radnom odnosu i
i) da ne obnavlja godinu.
 

VI

Sastavni dio konkursa je sistem bodovanja kandidata (Obrazac: SBFB-1) na osnovu kojeg je kandidat dužan sam sebe izbodovati na zahtjevu za dodjelu stipendije (Obrazac: ZFB-1).
Sistem bodovanja i zahtjev za dodjelu stipendije mogu se preuzeti na internet stranici www.fondbosnjaci.co.ba ili u sjedištu Fonda.
 

VII

Komisija za utvrđivanje prijedloga kandidata za dodjelu stipendija utvrđuje blagovremenost dostavljenih zahtjeva, kompletnost i validnost dokumentacije, ispunjavanje općih i posebnih kriterija propisanih konkursom, vrši provjeru samostalnog bodovanja kandidata i drugo.
Tokom obrade podnesenih prijava komisija može od kandidata ili nadležnih organa zatražiti dodatnu dokumentaciju i pojašnjenja.

VIII

Komisija će utvrditi broj bodova za svakog kandidata pojedinačno na osnovu:
a) postignutih rezultata u učenju, takmičenjima i položenom hifzu,
b) prosječnih primanja po članu domaćinstva, socijalnog statusa kandidata i njegove porodice,
c) broja učenika/studenata u porodici i
d) dosadašnjeg korištenja stipendije (pravo na bodove ostvaruju dosadašnji stipendisti ovisno o stepenu ispunjenja obaveza
iz člana 5. Ugovora o stipendiranju).
Za studente prve godine studija prosjek ocjena se uzima iz završnog razreda srednje škole, a za učenike prvog razreda srednje škole iz završnog razreda osnovne škole.
Za studente prve godine drugog ciklusa studija prosjek ocjena se uzima iz završne godine prvog ciklusa studija.
 

IX

U slučaju da dva ili više prijavljenih kandidata imaju isti broj bodova, prednost imaju:
a) kandidati sa većim brojem bodova po osnovu prosjeka ocjena,
b) kandidati na višim godinama studija i
c) dosadašnji stipendisti Fonda ''Bošnjaci''.

X

Kao dokaze za ispunjavanje kriterija kandidati za dodjelu stipendija uz zahtjev prilažu originalna dokumenta ili ovjerene
fotokopije ne starije od šest mjeseci.
 
1. Opća dokumentacija:
a) uvjerenje o državljanstvu,
b) uvjerenje o stalnom mjestu prebivališta, izdato nakon objavljivanja konkursa,
c) uvjerenje o redovnom upisu u tekuću školsku/akademsku godinu,
d) pismenu izjavu da kandidat nije i da neće biti korisnik stipendije, kredita ili drugog oblika novčane naknade koja ima
obilježje stipendije od nekog drugog pravnog ili fizičkog lica u tekućoj školskoj/akademskoj godini, ukoliko ostvari
pravo na stipendiju Fonda ''Bošnjaci'' i
e) pismenu izjavu kojom se, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (''Službeni glasnik BiH'' broj: 49/06, 76/11 i
89/11), daje saglasnost Fondu ''Bošnjaci'' za objavu ličnih podataka prilikom objave rang liste, odnosno rezultata
konkursa i dr. na web i facebook stranici Fonda i drugim sredstvima javnog informiranja.

2. Dokumentacija koja se boduje:
a) uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne školske/akademske godine s izračunatim prosjekom ocjena na dvije
decimale,
b) studenti prve godine studija prilažu ovjerenu fotokopiju svjedodžbe završnog razreda srednje škole kao i odgovarajući
dokaz ukoliko su dobitnici priznanja Učenik ili Ponos generacije,
c) studenti prve godine drugog ciklusa studija prilažu ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenim ispitima iz završne godine
prvog ciklusa studija s izračunatim prosjekom ocjena na dvije decimale,
d) dokaz za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na kantonalnim, regionalnim, entitetskim, državnim ili međunarodnim
takmičenjima iz predmeta matematika, fizika, informatika i strani jezici u prethodnoj školskoj/akademskoj godini u
organizaciji ili posredstvom nadležnog ministarstva obrazovanja (dokazi sa međunarodnih takmičenja moraju biti
prevedeni na bosanski jezik),
e) diplomu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini o položenom hifzu,
f) kućnu listu,
g) dokaze o ukupnim mjesečnim prihodima/primanjima za punoljetne članove porodičnog domaćinstva (izuzev onih koji
imaju status redovnog učenika ili studenta) po osnovu: radnog odnosa, penzije, samostalne djelatnosti, boračkoinvalidske zaštite i drugih osnova (za uposlene isključivo platna lista za posljednji mjesec, iz koje se vide stvarna
primanja, za penzionere ček od penzije za posljednji mjesec, čekovi od IMO i LIMO, za nezaposlene članove
domaćinstva uvjerenje Zavoda za zapošljavanje, a ukoliko se ne vode na Zavodu za zapošljavanje dostaviti uvjerenje iz
poslovnice PIO/MIO da se ne vodi kao osigurano lice po osnovu radnog odnosa ili ovjerena fotokopija zdravstvene
knjižice iz koje se mogu vidjeti podaci o osiguranom licu, osnovu osiguranja i srodstvu sa osiguranikom, za članove
domaćinstva mlađe od šest godina starosti izvod iz matične knjige rođenih),
h) dokaze da punoljetni članovi porodičnog domaćinstva (izuzev onih koji imaju status redovnog učenika ili studenta) imaju
ili nemaju samostalnu privrednu djelatnost (uvjerenje ispostave porezne uprave ili drugog nadležnog organa na osnovu
kojeg se vidi da li se vode ili ne vode u registru poreznih obveznika kao poduzetnici, odnosno da li su ili nisu prijavljeni
u jedinstveni sistem za registraciju, kontrolu i naplatu doprinosa kao obveznici po bilo kom osnovu s iskazanim
mjesečnim odnosno godišnjim prihodima),

XI

Redovni studenti prvog i drugog ciklusa studija sa prosječnom ocjenom 10,00 ostvaruju bezuslovno pravo na stipendiju ukoliko
ispunjavaju opće kriterije iz člana IV konkursa.
Kandidati sa prosječnom ocjenom 10,00 dužni su uz zahtjev dostaviti samo opću dokumentaciju iz člana X i uvjerenje o položenim
ispitima iz prethodne akademske godine.

XII

Krajnji rok za dostavu zahtjeva je 07. novembar 2022. godine.
Neblagovremene i nepotpune zahtjeve Komisija neće uzimati u razmatranje.
Dokumentacija kandidata ne podliježe vraćanju.

XIII

Preliminarni rezultati konkursa će biti objavljeni krajem novembra 2022. godine na web i facebook stranici Fonda ''Bošnjaci'' i
web portalu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini s pravom žalbe Upravnom odboru Fonda u roku od 3 dana od dana objave
preliminarnih rezultata.

XIV

S dobitnicima stipendije Fond ''Bošnjaci'' će zaključiti ugovor o stipendiranju za tekuću školsku/akademsku godinu kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze.
 

XV

Fond ''Bošnjaci'' će jednostrano raskinuti ugovor o stipendiranju ukoliko se ustanovi:
a) da stipendista prima stipendiju, kredit ili drugi oblik novčane naknade koja ima obilježje stipendije od nekog drugog
pravnog ili fizičkog lica,
b) da je stipendista ostvario pravo na stipendiju na bazi netačnih podataka,
c) da je napustio redovno školovanje ili izgubio pravo na njega i
d) da se bez opravdanog razloga ne odaziva na pozive za učešće u realizaciji planiranih aktivnosti Fonda ''Bošnjaci''.
U slučaju jednostranog raskida ugovora o stipendiranju od strane Fonda ''Bošnjaci'', stipendista je dužan u cijelosti vratiti
primljene stipendije uz trajno gubljenje prava na stipendiju Fonda ''Bošnjaci'.
Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu:
FOND "BOŠNJACI"
Ul. Džemala Bijedića br. 17
71000 Sarajevo
 
Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu: 
FOND "BOŠNJACI" 
Ul. Džemala Bijedića br. 17 
71000 Sarajevo 

DIREKTOR
Šahin Kerla, prof.

KONKURSI

Rok za prijavu: 25.12.2022. // Konkurs je otvoren još 20 dana.

Konkurs Grada Zvornik za dodjelu stipendija studentima u školskoj 2022/23. godini

Rok za prijavu: 23.12.2022. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Javni poziv Francuske vlade za dodjelu stipendija za dvojni doktorat 2023.-2026.

Rok za prijavu: 23.12.2022. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Javni poziv Francuske vlade za dodjelu stipendija za postdiplomski studij za ak. 2023/24. godinu

Rok za prijavu: 23.12.2022. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Konkurs Općine Vogošća za stipendiranje učenika i studenata u akademskoj 2022/23. godini