Ponedjeljak, 20. Septembar 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 08.04.2021.

Rok za prijavu: Petak, 23.04.2021.

Izvor: Općina Bosanski Petrovac

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina Bosanski PetrovacAdresa:Bosanska 110, 77250 Bosanski Petrovac, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 37 88 35 71 Fax:+387 37 88 10 12 Email:[email protected]URL:www.bosanskipetrovac.gov.ba

Konkurs Općine Bosanski Petrovac za dodjelu novčane podrške za školovanje studentima za akademsku 2020/21. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 3. Odluke o dodjeli novčane podrške za školovanje studentima broj 02/1-3-34-324-3/21 od 04.03.2021. godine ("Službeni glasnik Općine Bosanski Petrovac "broj 3/21), Općinski načelnik Općine Bosanski Petrovac, objavljuje:
 

J A V N I K O N K U R S
ZA DODJELU NOVČANE PODRŠKE ZA ŠKOLOVANJE
STUDENTIMA ZA AKADEMSKU 2020/21. GODINU


I PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju svi redovni i redovni samofinansirajući studenti sa stalnim prebivalištem u općini Bosanki Petrovac, upisani na fakultetima i višim školama u Bosni i Hercegovini i van Bosne i Hercegovine.

Napomena: Studenti koji su spsolventi, kao i studenti koji obnavljaju godinu ne mogu konkurisati za dodjelu novćčanih podrški, niti će njihove molbe biti uzete u razmatranje.

II POTREBNI DOKUMENTI

Uz prijavu na Konkurs za dodjelu novčanih podrški za školovanje studnetima podnositelj je dužan priložiti sljedeće dokumente:

  1. Prijavni obrazac sa kraćom biografijom (Prijavni obrazac se nalazi na web stranici Općine Bosanski Petrovac, kao i na info pultu Općine),
  2. Ujerenje o prebivalištu (CIPS),
  3. Uvjerenje o upisu na fakultetz za akademsku 2020/2021. godinu, kao redovan student ili redovan samofinansirajući student.
  4. Napomena: Kandidati koji ne dostave tražene dokumente, njihova prijava se neće uzeti u razmatranje.

III VISINA NOVČANIH PODRŠKI

Iznos novčane podrške ua školovanje studentima i broj korisnika određuje Općinski načelnik, a u zavisnosti od broja pristiglih prijava na javni konkurs. Visina raspoloživih sredstzava koja se dodjeljuju određena je u budžetu Općine Bosanski Petrovac za 2021. godina.

IV ROK ZA PRIJAVU

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa na službenoj Internet stranici Općine Bosanki Petrovac (www.bosanskipetrovac.gov.ba) i Oglasnoj ploči Općine Bosanki Petrovac.

V NAČIN PRIJAVE

Prijave na Javni konkurs sa potrebnim dokumentima dostavlja se lično na prijemni šalter Općine Bosanski Petrovac ili putem pošte na adresu: Općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110, 77250 Bosanski Petrovac, sa naznakom "Prijava na javni konkurs za dodjelu novčanih podrški za školovanje studenatima za akademsku 2020/21. godinu".

VI OBJAVLJIVANJE REZULTATA JAVNOG KONKURSA

Rezultati konkursa za dodjelu novčanih podrški za studente biće objaljeni na web stranici općine Bosanki Petrovac i na oglasnoj ploči općine Bpsanski Petrovac.

Nepotpune, neuredne i neblagovremenneće se uzeti u razmatranje.
Dostavljeni dokumenti se ne vraćaju kandidatima.

Općinski Načelnik
dr.sc. Mahmut Jukić

KONKURSI

Rok za prijavu: 30.09.2021. // Konkurs je otvoren još 10 dana.

Konkurs za dodjelu stipendija kompanije Klika za 2021/22. školsku godinu

Rok za prijavu: 30.09.2021. // Konkurs je otvoren još 10 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2022/23. godinu