Utorak, 11. Maj 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 29.03.2021.

Rok za prijavu: Srijeda, 14.04.2021.

Izvor: Općina Donji Vakuf

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina Donji VakufAdresa:ulica 14. septembar bb. Donji Vakuf., Bosna i HeregovinaTelefon:+387 30 205500Email:[email protected]URL:www.donji-vakuf.ba

Konkurs Općine Donji Vakuf za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak. 2020/21. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 38.Statuta Općine Donji Vakuf («Službeni glasnik Općine Donji Vakuf», broj:1/08, 2/12 i 3/16), člana 4. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupku za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Donji Vakuf („Službeni glasnik Općine Donji Vakuf», broj:3/18) i Odluke o dodjeli stipendija redovnim studentima za akadensku 2020/2021. godinu, broj: 01-34-00488/21 koju je donijelo Općinsko vijeće Donji Vakuf na sjednici održanoj dana 22.03.2021.godine, općinski načelnik, r a s p i s u j e


KONKURS
za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2020/2021 godini


I

Pravo na dodjelu stipendija imaju studenti državljani BiH koji ispunjavaju sljedeće uslove:
 

 1. da ima mjesto prebivališta na području općine Donji Vakuf,
 2. da je u akademskoj 2020/2021 godini prvi put upisao određenu godinu dodiplomskog, diplomskog ili integrisanog dodiplomskog i diplomskog studija u statusu redovnog ili redovnog samofinansirajućeg student a na istom fakultetu,
 3. da nema navršenih 26. godina života na dan objave konkursa,
 4. da ne prima kredit, stipendiju ili drugu vrstu subvencije od drugog davaoca,
 5. da nemaju status studenta apsolventa,
 6. da studira na fakultetu u Bosni i Hercegovini.


II
 

Za akademsku 2020/2021 dodjelit će se ukupno 100 (stotinu) stipendija i to:
 
 • prva godina studija............................................................................. 18 stipendija
 • druga godina.......................................... .......................................... 20 stipendija
 • treća godina........................................................................................ 20 stipendija
 • četvrta godina (dodiplomski, I godina - lI ciklus diplomski ili
  integrisani dodiplomski i diplomski studij)..........................................20 stipendija
 • peta godina (I ili lI godina - lI ciklus diplomski i integrisani
  dodiplomski i diplomski studij).............................................................20 stipendija
 • šesta godina (samo za integrisani dodiplomski i diplomski studij)...... 2.stipendije


III

Dodjela stipendija vršit će se u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju kriterija i postupku za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Donji Vakuf (,,Službeni glasnik Općine Donji Vakuf», broj: 3/08).

Postupak izbora kandidata po konkursu provodi Komisija za provođenje konkursa za dodjelu stipendija, koju je Rješenjem imenovao načelnik Općine Donji Vakuf.
 

IV
 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uslova konkursa kako slijedi:
 
 1. dokaze o ispunjavanju uslova iz člana 3. Pravilnika:

  - uvjerenje o prebivalištu (CIPS),
  - uvjerenje/ potvrda fakulteta da student prvi put upisuje određenu
    godinu (obavezno potvrda mora sadržavati naznaku da se prvi put
    upisuje semestar/akademska godina) dodiplomskog, diplomskog ili
    integrisanog dodiplomskog i diplomskog studija u statusu redovnog ili
    redovnog samofinansirajućeg studenta u tekućoj akademskoj godini,
  - ovjerenu izjavu studenta da ne prima stipendiju, kredit ili neki drugi
    vid subvencije drugog davaoca.
   
 2. Dokaze o postignutom uspjehu u školovanju/studiju iz člana 8. tačka a) Pravilnika

  - ovjerenu kopiju svjedočanstva o završenom, prvom, drugom, trećem i
    četvrtom razredu srednje škole za studente prve godine studija,
  - ovjerena kopija diplome „Učenik generacije" za učenike generacije,
  - potvrda/uvjerenje fakulteta o svim položenim ispitima sa ocjenama za
    studente druge i viših godina studija.
   
 3. Dokaze o materijalnom i socijalnom statusu iz člana 8. tačka b) i c) Pravilnika

  - ovjerenu kućnu listu,
  - potvrdu o redovnom školovanju za brata ili sestru koji su studenti,
  - za nezaposlene članove domaćinstva, uvjerenje da se vode na
    evidenciji nezaposlenih lica izdatu od Zavoda za zapošljavanje ne
    starije od 30 dana, original ili ovjerena kopija;
  - za studente bez roditelja, izvod iz matične knjige umrlih,
    original ili ovjerena kopija,
  - za studente sa invaliditetom, dokaz o stepenu invalidnosti od
    nadležnog organa, original ili ovjerena kopija,
  - za zaposlene članove domaćinstva, uvjerenje poslodavca o visini
    primanja u posljednja tri mjeseca, a za privatne poduzetnike uvjerenje
    nadležne porezne ispostave o izmirenim poreznim obavezama vlasnika
    samostalne djelatnosti i uvjerenje o ostvarenom dohotku za prethodnu godinu,
  - uvjerenje PIO/ MIO da se član domaćinstva ne nalazi u matičnoj evidenciji
    osiguranika, za nezaposlene članove domaćinstva koji se ne vode na
    evidenciji službe za zapošljavanje ne starije od 30 dana, original ili ovjerena kopija,
  - ček MIO/PIO o visini penzije, original ili ovjerena kopija,
  - uvjerenje nadležne službe o statusu poginulog, ratnog vojnog invalida
    sa naznakom iznosa novčanih sredstava ne starije od 30 dana,
    original ili ovjerena kopija
  - za članove domaćinstva koji  su demobilisani borci uvjerenje o
    pripadnosti  oružanim snagama, original ili ovjerena kopija,
  - potvrda, uvjerenje, ugovor ili drugi dokaz o ostalim novčanim primanjima
    svih članova zajedničkog domaćinstva (zakupnina stana, kuće,
    poslovnog prostora, novčana primanja iz inozemstva i druga primanja),
    original ili ovjerena kopija,
  - kopija tekućeg računa ili ugovor o otvaranju tekučeg računa od banke.
    Studenti koji ne dostave dokaze kojima se utvrđuje socijalni status
    neće se bodovati po tom osnovu.


V

Visina mjesečne stipendije iznosi 100,00 KM, a isplaćuje se u 10 jednakih mjesečnih rata.


VI

Uvid u izvršeno bodovanje na Rang listi studenata za dodjelu stipendija studentima može se izvršiti kod Komisije za dodjelu stipendija, a prigovor se može podnijeti načelniku Općine Donji Vakuf u roku od osam dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Donji Vakuf.


VII

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja (od 29.03.2021. do 14.04.2021. godine)
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa predati lično na pisarnicu Općine Donji Vakuf ili putem pošte preporučeno na adresu: Općina Donji Vakuf, sa naznakom - Komisiji za provođenje konkursa za dodjelu stipendija ulica 14. septembar bb. Donji Vakuf.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Sve dodatne informacije u vezi konkursa mogu se dobiti u zgradi Općine Donji Vakuf - Služba za društvene djelatnosti, opću upravu i civilnu zaštitu (soba 13/II sprat)
Konkurs će biti objavljen na zvaničnoj web stranici Općine Dpnji Vakuf, oglasnoj ploči Općine Donji Vakuf i na talasima JU Centar za kulturu, informisanje i sport Donji Vakuf.
Saglasnost na konačnu listu dobitnika stipendija daje Općinsko vijeće Donji Vakuf.
Isplata stipendije se vrši putem računa kandidata otvorenog kod banke.

Općinski načelnik
Sušić Huso

KONKURSI

Rok za prijavu: 25.05.2021. // Konkurs je otvoren još 14 dana.

Konkurs za dodjelu BBI Marko Polo stipendija za odlazak na univerzitetski studij u Maleziju

Rok za prijavu: 14.05.2021. // Konkurs je otvoren još 3 dana.

Konkurs za dodjelu stipendija iz sredstava Budžeta Grada Sarajeva za 2021. godinu