Srijeda, 31. Maj 2023.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Subota, 14.01.2023.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 30.01.2023.

Izvor: Općina Sanski Most

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina Sanski MostTelefon:037 686 044 Fax:037 686 010 URL:www.sanskimost.gov.ba

Konkurs Općine Sanski Most za dodjelu stipendija redovnim studentima za ak. 2022/23. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 2. Odluke o kriterijima i načinu dodjele stipendija redovnim studentima općine Sanski Most ("Službeni glasnik općine Sanski Most", broj: 04/22), (u daljem tekstu: Odluka), Općinski načelnik, objavljuje:


K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima općine Sanski Most za akademsku 2022/2023 godinu


I

Raspisuje se Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima općine Sanski Most za akademsku 2022/2023 godinu, (u daljem tekstu: Konkurs).  
 

II

Sredstva za isplatu stipendija osiguravaju se u Budžetu općine Sanski Most.
Općinski načelnik za svaku akademsku godinu raspisuje konkurs za dodjelu stipendija kojim se utvrđuje visina stipendije prema raspoloživim sredstvima u Budžetu općine Sanski Most.
Visina mjesečne stipendije utvrdit će se naknadno na način da će se sredstva osigurana u Budžetu općine Sanski Most dijeliti srazmjerno broju kandidata koji ispune uvjet za dodjelu stipendija, a ista će se isplaćivati u 9 (devet) jednakih mjesečnih rata.
Ukupan iznos sredstava za Konkurs koji će se raspodjeliti za stipendiranje redovnih studenata općine Sanski Most iznosi 145.000,00KM, Budžet Općine Sanski Most (,"Službeni glasnik Općine Sanski Most", broi.14/22), red br. 174, ekonomski kod: 614234 (lsplata siipendija).

III

Na Konkurs se mogu prijaviti studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
  • da ima prebivalište na području općine Sanski Most,
  • da je redovni student akreditiranih državnih fakulteta,
  • da ne prima stipendiju, kredit ili drugi oblik subvencije na ime troškova školarine od drugog davaoca,
  • da u trenutku prijave na javni konkurs ne obnavlja godinu studija,
  • da prijavljeni kandidat nije stariji od 27 godine.


IV

Na konkurs za dodjelu stipendija kandidati su dužni priložiti:

a) prijavu sa kraćom biografijom (obavezno navesti broj telefona, e-mail i/ili drugi kontakt podaci studenta),
b) kopiju lične karte,
c) prijavu prebivališta (CIPS),
d) uvjerenje o upisu godine studija kao redovan student
    (sa naznakom da prvi put upisuje godinu studija),
e) ovjerenu izjavu kandidata da ne prima stipendiju, kredit ili drugi oblik subvencije
    na ime troškova školarine od drugog davaoca,
f) svi kandidati su obavezni uz prethodno navedenu dokumentaciju dostaviti i ovjerenu
    izjavu da su saglasni da se njihovi lični podaci mogu obrađivati i objaviti u skladu sa
    Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 49/06, 76/11 i 89/11).


V

Općinski načelnik imenuje Komisiju za dodjelu stipendija (u daljem tekstu: Komisija), najkasnije 7 dana prije zaključivanja konkursa za dodjelu stipendija. Komisija ima predsjednika i četiri člana.
Aktom o imenovanju komisije za dodjelu stipendija, Općinski načelnik utvrđuje sastav i zadatke
Komisije. Komisija po zaključenju Konkursa razmatra dostavljene prijave nakon čega:
- neblagovremene i nepotpune odbacuje,
- prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete konkursa odbija.
Tokom obrade podnesenih prijava Komisija može od kandidata ili nadležnih organa tražiti dopunu ili provjeru podataka.
 
Prijedlog liste kandidata koji ispunjavaju uvjete sadrži redni broj, prezime, ime jednog roditelja i ime kandidata, naziv fakulteta i godinu studija, te se ista dostavlja Općinskom načelniku-i objavljuje na web stranici općine Sanski Most.


VI

Prijave sa traženom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili putem poste preporučeno (dan predaje podneska u pošti smatra se danom predaje organu uprave) sa naznakom "prijava na Javni konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima općine Sanski Most", na adresu Općina Sanski Most, Trg Ljiljana br. 1.
Prijave kandidata na konkurs moraju biti dostavljene sa kompletnom traženom dokumentacijom i/ili putem dopune podnesene prijave i aplikacije i to u vremenskom periodu od raspisivanja do zatvaraila konkursa, a nadležni organ dalje postupa po prijavama u skladu sa Odlukom.

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu "Oslobodenje", Web stranici i oglasnoj tabli općine Sanski Most i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Svi zainteresirani studenti mogu dobiti i dodatne informacije na upit putem e-maila: obrazovanje@sanskimost.gov.ba, a kompletna dokumentacija se može na traženje dobiti i/ili preuzeti i na web stranici općine Sanski Most  - https://www.sanskimost.gov.ba.

Studentima koji su aplicirali odnosno studentima koji ne ostvare pravo na stipendiju ili studentima koji ostvare pravo na stipendiju, ne podliježemo vraćanju dostavljene dokumentacije.

O P Ć I N S K I   N A Č E L N I K
Faris Hasanbegović, prof.