Srijeda, 17. Avgust 2022.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 15.11.2021.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 06.12.2021.

Izvor: Općina Travnik

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina Travnik - Služba za razvoj, privredu i vanprivreduAdresa:Ul. Konatur bb, 72270 Travnik, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)30 51 18 34Fax: +387 (0)30 51 12 77Email:[email protected]URL:www.opcinatravnik.com.ba

Konkurs Općine Travnik za dodjelu stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja u akademskoj 2021/22. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 95. Statuta Općine Travnik (Prečišćeni tekst „Službene novine općine Travnik, broj 11/05) i člana 1, stav 2., Odluke Općinskog vijeća o dodjeli stipendija broj: 01-1-01-3-14-269/21  od 05.10.2021.godine, te Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja, broj: 2368/21-1 od 10.11.2021.godine, načelnik Općine Travnik, r a s p i s u j e 


K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja


I

Raspisuje se konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja sa područja općine Travnik u akademskoj 2021./2022.godini.


II


Pravo na dodjelu stipendije ima državljanin BiH, koji ima status redovnog studenta pod sljedećim uslovima:
 1. da ima stalno mjesto prebivališta na području općine Travnik
 2. da je u tekućoj akademskoj godini prvi put upisao određenu godinu studija na istom fakultetu,
 3. da ne prima stipendiju od drugog davaoca.
 4. da pohađa fakultet deficitarnog zanimanja, (medicinski; elektrotehnički; arhitektonski; građevinski; geodezija; prirodno-matematički fakultet – odsjek matematika i fizika, prednost ima nastavnički smjer; rudarski; geološki i poljoprivredni fakultet).

III


U akademskoj 2021./2022.g. dodijeliti će se ukupno 30 stipendija.
 
Za prvu godinu dodjelit će se 4 stipendije, za drugu godinu 6 stipendija, za treću godinu 7 stipendija, za četvrtu godinu 7 stipendija, za petu godinu 3 stipendije i za šestu godinu 3 stipendije.


IV


Listu prioriteta za kandidate koji ispunjavaju uslove iz člana II, utvrdit će Komisija za odabir stipendista formirana od strane načelnika Općine, a na osnovu sljedećih kriterija:

1. uspjeh u studiju - 50 bodova

a) studenti  I (prve) godine

Za studente prve godine (maksimalan broj bodova po ovom osnovu je 40 bodova – za studenta koji je postigao odličan uspjeh u sva četiri razreda srednje škole), bodovi će se dodjeljivati na osnovu postignutog uspjeha u srednjoj školi ( I,II,III i IV razred), po uspjehu za svaki razred, kako slijedi:
 • dovoljan uspjeh 4 boda
 • dobar uspjeh 6 bodova
 • vrlo dobar uspjeh 8 bodova
 • odličan uspjeh 10 bodova.
Učeniku generacije dodijelit će se dodatnih 10 bodova.

b) za studente druge i viših godina studija bodovat će se prosječna ocjena samo prethodne godine studija.

Za fakultete čije su ocjene od 6 -10, bodovanje će se vršiti na sljedeći način:
 • prosjek ocjena 6,00 – 6,49   5 bodova
 • prosjek ocjena 6,50 – 6,99 10 bodova
 • prosjek ocjena 7,00 – 7,49 15 bodova
 • prosjek ocjena 7,50 – 7,99 20 bodova
 • prosjek ocjena 8,00 -- 8,49 25 bodova
 • prosjek ocjena 8,50 – 8,99 30 bodova
 • prosjek ocjena 9,00 – 9,49 35 bodova
 • prosjek ocjena 9,50 – 10,00 40 bodova

a za fakultete čije su ocjene od 1-5 bodovanje će se vršiti kako slijedi:
 • prosjek ocjena 2,00 – 2,29 5  bodova
 • prosjek ocjena 2,30 – 2,59 10 bodova
 • prosjek ocjena 2,60 – 2,99 15 bodova
 • prosjek ocjena 3,00 – 3,39 20 bodova
 • prosjek ocjena 3,40 – 3,79 25 bodova
 • prosjek ocjena 3,80 – 4,19 30 bodova
 • prosjek ocjena 4,20 – 4,59 35 bodova
 • prosjek ocjena 4,60 – 5,00 40 bodova
Studentu koji studira izvan Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna dodjelit će se dodatnih 5 bodova.

Studentu druge i viših godina studija sa prosjekom 10,00 (čije su ocjene 6-10), odnosno prosjekom 5,00 (čije su ocjene 1-5) dodijelit će se dodatnih 10 bodova.

2. materijalni i socijalni položaj  - 20 bodova.

Materijalno socijalni položaj će se bodovati na osnovu prihoda po članu domaćinstva kako slijedi:
 
a) prihod od 0 – 99,99 KM po članu domaćinstva 20 bodova
b) prihod od 100,00 – 149,99 KM po članu domaćinstva 16 bodova
c) prihod od  150,00 – 199,99 KM po članu domaćinstva 12 bodova
d) prihod od 200,00 – 249,99 KM po članu domaćinstva 8 bodova
e) prihod od   250,00 – 299,99 KM po članu domaćinstva  4 boda
f) prihod veći od 300,00 KM po članu domaćinstva  0 bodova


V

Studentu iz porodice poginulih branitelja, šehida, poginulih boraca, studentu bez oba roditelja i studentu iz porodice RVI 100% invalidnosti, dodijelit će se dodatnih 15 bodova.
 
Studentu iz porodice RVI, pri čemu se uzima u obzir invalidnost preko 60%, a manja od 100% i studentu iz porodice civilne žrtve rata, dodjelit će se dodatnih 5 bodova.
 
U slućaju istog broja bodova i istog prosjeka ocjena studenata na istoj godini studija, prednost za dodjelu stipendije imat će djeca demobilisanih boraca, a ukoliko je isti prosjek ocjena prednost će se dati studentu čiji je prihod po članu domaćinstva niži.
 

VI

Kod prijave za stipendiju studenti su dužni priložiti sljedeće:
 • prijavni obrazac, popunjen
 • original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o prebivalištu, ili ovjerenu fotokopiju lične karte, ne stariju od 60 dana
 • uvjerenje da je student prvi put upisao odgovarajuću godinu studija u statusu redovnog studenta (original ili ovjerenu kopiju), ne starije od 60 dana
 • ovjerenu izjavu kandidata da ne prima stipendiju drugog davaoca (izjavu ovjeriti u Općini ili kod notara)
 • ovjerenu izjavu o saglasnosti za korištenje ličnih podataka (izjavu ovjeriti u Općini ili kod notara), ne stariju od 60 dana
 • potvrdu o položenim ispitima sa ocjenama samo za prethodnu godinu studija (original ili ovjerenu kopiju) ili ovjerenu kopiju indeksa sa ocjenama samo za prethodnu godinu studija
 • za studente prve godine ovjerenu kopiju sva četiri svjedočanstva
 • za učenika generacije diplomu ili potvrdu (original ili ovjerenu kopiju)
 • kućnu listu (izjava o zajedničkom domaćinstvu) (original), ne stariju od 60 dana
 • izvod iz matične knjige vjenčanih za roditelje podnosioca prijave, ne stariji od 6 mjeseci, original ili ovjerena fotokopija,
 • izvod iz matične knjige umrlih za djecu čiji su jedan ili oba roditelja umrli, original ili ovjerena fotokopija,
 • Rješenje o razvodu braka ukoliko su roditelji razvedeni, original ili ovjerena fotokopija,
 • za članove domaćinstva, učenike/studente, koji se školuju, potvrdu o redovnom školovanju (original ili ovjerenu fotokopiju),
 • izvod iz matične knjige rođenih za djecu predškolskog uzrasta, original ili ovjerena fotokopija,
 • za studente porodice poginulih branitelja, šehida, poginulih boraca, studentu bez oba roditelja i studentu iz porodice RVI, studente civilne žrtve rata ili studente iz porodice civilne žrtve rata, dostaviti dokaz o istom, sa definisanom naknadom koju ostvaruju po tom osnovu,
 • za djecu demobilisanih boraca dostaviti dokaz o istom, uvjerenje/potvrdu da je roditelj studenta demobilisani borac, original ili ovjerena fotokopija.

Za sve punoljetne članove domaćinstva obavezno dostaviti sljedeće:
 • za zaposlene, potvrdu o prihodima (platnu listu za posljednju isplaćenu plaću ovjerenu od strane poslodavca, original; za penzionere posljednji ček od penzije, original),
 • za nezaposlene, potvrdu o nezaposlenosti (potvrdu Zavoda za zapošljavanje)
 • za nezaposlene koji se ne nalaze u evidenciji Zavoda za zapošljavanje potvrdu Fonda PIO/MIO da nije osiguran ni po kakvom osnovu. 


VII

Visina stipendije po studentu iznosi 150.- KM, mjesečno, isplaćuje se za 10 mjesecu u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, počevši od januara 2022.g.


VIII

Ako se za određenu godinu studija ne prijavi dovoljan broj kandidata deficitarnih zanimanja, stipendije će se dodjeliti studentima deficitarnog zanimanja sa prehodne godine studija sa največim brojem bodova na rang listi deficitarnih zanimanja za tu godinu studija, a koji nisu ostvarili pravo na stipendiju na svojoj godini studija.


lX

Ukoliko student ostvari pravo na stipendiju po ovom konkursu ne može ostvariti pravo na stipendiju po drugim konkursima koje je raspisala Općina Travnik.


X

O dodjeli stipendija zaključuje se ugovor o stipendiji (stipendiranju), kojim se bliže utvrđuju prava i obaveze davaoca i korisnika stipendista.


XI


Konkurs ostaje otvoren od 15.11.2021.godine do 06.12.2021.godine.
 
Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom predaju se na Protokol Općine Travnik ili putem pošte na adresu;
"Općina Travnik, Služba za razvoj, privredu i vanprivredu
Ul. Konatur bb, 72270 Travnik"
 
Prijavni obrazac se može preuzeti na web stranici Općine Travnik (www.opcinatravnik.com.ba) i na protokolu Općine.
 
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs za stipendije studenata deficitarnih zanimanja“, „Ne otvaraj“.
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
 
Komisija za odabir stipendista će nakon završenog bodovanja pristiglih prijava objaviti Rang listu studenata na oglasnim pločama i web stranici Općine Travnik.

N A Č E L N I K       
dr.sci. Kenan Dautović

KONKURSI

Rok za prijavu: 23.08.2022. // Konkurs je otvoren još 6 dana.

Konkurs Općine Velika Kladuša za dodjelu studentskih stipendija za ak. 2021/22. godinu

Rok za prijavu: 02.09.2022. // Konkurs je otvoren još 16 dana.

Javni poziv Vlade Brčko Distrikta BiH za dodjelu stipendija redovnim studentima za 2022. godinu