Utorak, 11. Maj 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 01.02.2021.

Rok za prijavu: Utorak, 16.02.2021.

Izvor: Opština Pale

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Opština PaleAdresa:Ul. Romаnijskа br. 15, 71420 Pаle , BiHTelefon:057/226-592Email:[email protected]URL:www.pale.rs.ba

Konkurs Opštine Pale za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2020/21. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 4. Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija („Službene novine grada Istočno Sarajevo“, broj: 3/18) i člana 69. Statuta opštine Pale ("Službene novine grada Istočno Sarajevo", broj 17/17 i 18/17), načelnik opštine Pale raspisuje


K O N K U R S
za dodjelu studentskih stipendija
za akademsku 2020/2021. godinu


I


Raspisuje se javni konkurs za dodjelu studentskih stipendija iz Budžeta opštine Pale za akademsku 2020/2021 godinu redovnim studentima prvog ciklusa studija koji studiraju na javnim (državnim) visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu (Republici Srbiji), a imaju stalno  prebivalište  na području opštine Pale.


II


Stipendije će se dodijeliti za ukupno 90 (devedeset) redovnih studenata prvog ciklusa studija i to prema sljedećim kategorijama:

a) uspješni studenti: 20 stipendija
b) uspješni studenti čiji studijski programi se izvode  u Republici Srbiji:   5 stipendija
v) ostali studenti : 60 stipendija
    - studenti iz socijalno ugroženih porodica, što dokazuju isključivo
      rješenjem nadležnog centra za socijalni rad o novčanoj pomoći,   
    - studenti - civilne žrtve otadžbinskog rata, djeca poginulih boraca i RVI od I do IV kategorije,
    - studenti bez jednog ili oba roditelja,
    - studenti iz porodica sa troje i više djece.
g) studenti sa invaliditetom koji ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica: 5 stipendija.


III

Pravo prijave na konkurs imaju studenti koji studiraju na javnim (državnim) visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu (Republici Srbiji).
 

IV

 
Studenti koji apliciraju za stipendiju iz tačke II ovog konkursa moraju ispunjavati sljedeće opšte uslove:
 • da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
 • da imaju prebivalište na području opštine Pale najmanje šest mjeseci prije konkurisanja za stipendiju,
 • da su studenti visokoškolskih ustanova na teritoriji Republike Srpske, odnosno studenti studijskih programa u Federaciji BiH,
 • da su studenti druge ili viših godina studija na prvom ciklusu studija,
 • da nisu obnavljali nijednu godinu studija,
 • da studenti završne godine studija nisu stariji od 26 godina života, osim studenata studija koji traju pet ili šest godina koji ne mogu biti stariji od 28 godina života na prvom ciklusu studija,
 • da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.


V

Pored opštih uslova navedenih u tački IV ovog konkursa studenti koji apliciraju za stipendiju moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:
a) uspješni studenti prvog ciklusa studija:
    – da imaju položene ispite iz prethodnih godina studija
       sa prosječnom ocjenom 8,50 i više.
b) uspješni studenti prvog ciklusa studija čiji studijski programi se
    izvode na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji:
    – da imaju položene ispite iz prethodnih godina studija sa prosječnom ocjenom 9,00 i više,
    – da su studenti na studijskim programima koji se izvode u Republici Srbiji.
 v) ostali studenti studija prvog ciklusa:
    – da imaju položene ispite iz prethodnih godina studija sa prosječnom ocjenom 7,00 i više.
g) studenti sa invaliditetom:
    – da su prvi put upisali godinu studija za koju konkurišu za dodjelu stipendije.


VI

Kriterijumi za utvrđivanje rang-liste studenata za dodjelu stipendije su:
 
1) uspjeh u prethodnim studijskim godinama,
2) upisana godina studija,
3) socijalni status, osim za kategorije uspješnih studenata, studenata studija u inostranstvu i studenata sa invaliditetom.


VII

Uz uredno popunjen prijavni obrazac svi studenti su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
 1. uvjerenje o državljanstvu,
 2. uvjerenje o prebivalištu - CIPS prijava (ne starije od 6 mjeseci),
 3. prva stranica indeksa,
 4. potvrdu o statusu redovnog studenta,
 5. uvjerenje o položenim ispitima iz prethodnih godina studija sa prosječnom ocjenom u toku studiranja,
 6. potvrdu da student nije obnavljao nijednu godinu u toku studija,
 7. izjavu da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja, ovjerenu od strane nadležnog opštinskog organa (obrazac u prilogu),
 8. foto-kopiju tekućeg računa sa računom banke kod koje je račun otvoren na ime studenta,
 9. kućnu listu o zajedničkom domaćinstvu, ovjerenu od strane nadležnog opštinskog organa (za studente iz kategorije: ostali studenti),
 10. potvrdu o redovnom školovanju za članove domaćinstva na redovnom školovanju, a za predškolsku djecu izvod iz matične knjige rođenih (za studente iz kategorije: ostali studenti),
 11. poslednju platnu listu zaposlenih članova domaćinstva/poslednji ček od penzije  (za studente iz kategorije: ostali studenti),
 12. potvrdu da se nezaposleni članovi domaćinstva nalaze na evidenciji nezaposlenih lica nadležnog Zavoda za zapošljavanje (za studente iz kategorije: ostali studenti),
 13. uvjerenje nadležne Poreske uprave za roditelje da se ne vode kao poreski obveznici po osnovu primanja, za roditelje koji su nezaposleni a ne nalaze se na evidenciji nezaposlenih lica nadležnog Zavoda za zapošljavanje (za studente iz kategorije: ostali studenti),
 14. rješenje Centra za socijalni rad o novčanoj pomoći za 2020/2021 godinu (za studente iz socijalno ugroženih porodica),
 15. rješenje nadležnog organa Republike Srpske o priznatom statusu civilne žrtve otadžbinskog rata (za studente civilne žrtve otadžbinskog rata),
 16. rješenje nadležnog organa Republike Srpske o priznatom pravu po osnovu člana domaćinstva porodice poginulog borca, sa visinom primanja po tom osnovu (za studente-djecu poginulih boraca VRS),
 17. rješenje nadležnog organa Republike Srpske o priznatom statusu djeteta ratnog vojnog invalida od I do IV kategorije, sa visinom primanja po tom osnovu (za studente-djecu RVI od I do IV kategorije),
 18. izvod iz matične knjige umrlih (za studente bez jednog ili oba roditelja),
 19. rješenje nadležne ustanove o invalidnosti (za studente sa invaliditetom).

Dokumenta kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji (ovjerene kopije ne smiju biti starije od dana objavljivanja ovog konkursa).


VIII

Studenti koji ne dostave dokaze kojima se utvrđuje socijalni status neće se bodovati po tom osnovu.


IX

Prispjele prijave će biti bodovane prema kriterijumima iz tačke VI ovog konkursa, a u skladu sa Pravilnikom o dodjeli studentskih stipendija iz budžeta Opštine Pale, na osnovu čega će Komisija za dodjelu studentskih stipendija donijeti prijedlog rang-liste i isti dostaviti načelniku na razmatranje i dalje odlučivanje.
          

X

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske", na oglasnoj tabli Opštine Pale i na zvaničnoj internet stranici Opštine: https://www.pale.rs.ba.


XI

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu iz prethodne tačke.
Neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 


XII

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično u pisarnicu Opštinske uprave opštine Pale ili putem pošte, naslovljene na adresu: Opština Pale, Ul. Romanijska br. 15, 71420 Pale, sa naznakom: Komisiji za dodjelu studentskih stipendija (obavezno navesti za koju kategoriju se student prijavljuje).


XIII

Preliminarna rang-lista studenata kojima će biti dodijeljena stipendija biće objavljena na oglasnoj tabli i na zvaničnoj internet stranici Opštine Pale.

XIV

Za sva dodatna pitanja zainteresovani studenti mogu se obratiti u kancelariju broj 23, u zgradi Opštine ili putem telefona: 057/226-592, lokal 121.
 
NAČELNIK
Boško Jugović

KONKURSI

Rok za prijavu: 25.05.2021. // Konkurs je otvoren još 14 dana.

Konkurs za dodjelu BBI Marko Polo stipendija za odlazak na univerzitetski studij u Maleziju

Rok za prijavu: 14.05.2021. // Konkurs je otvoren još 3 dana.

Konkurs za dodjelu stipendija iz sredstava Budžeta Grada Sarajeva za 2021. godinu