Utorak, 28. Juni 2022.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 18.04.2022.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 02.05.2022.

Izvor: Opština Višegrad

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Opština VišegradTelefon:+387 58 620 226Email:[email protected]URL:www.opstinavisegrad.com

Konkurs Opštine Višegrad za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa studija u ak. 2021/22. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 20. stav 1. tačka 6.) Statuta opštine Višegrad („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 6/17 i 3/19) i člana 6. Odluke o stipendiranju studenata  u opštini Višegrad, („Službeni glasnik opštine Višegrad“,broj: 3/22), načelnik Opštine Višegrad, raspisuje 


KONKURS
za dodjelu stipendija iz budžeta opštine Višegrad 
za akademsku 2021/2022. godinu


I

Studentska stipendija predstavlja vid direktne finansijske podrške od strane Opštine Višegrad, obezbjeđene za studente radi nagrađivanja postignutih rezultata, postizanja višeg prosjeka ocjena u toku školovanja, motivisanja za nastavak obrazovanja, te podrške školovanju socijalnim kategorijama stanovništva.
Sredstva za stipendiranje studenata obezbjđena su u budžetu Opštine Višegrad za 2022. godinu u iznosu od 50.000,00KM. Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2021/2022. godinu u iznosu od 1.200.00 KM. 
Opština Višegrad raspisuje Javni konkurs za dodjelu 41 (četerdeset i jedne) stipendije redovnim studentima koji su upisali osnovne studije na visokoškolskim ustanovama u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju.

 

II

Uslovi za dodjelu stipendija propisani su Odlukom o stipendiranju studenata u opštini Višegrad, („Službeni glasnik opštine Višegrad“,broj: 3/22) kojom Opština Višegrad dodjeljuje stipendije studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama. 
 
Vrste stipendija:
 
a) stipendije koje se dodjeljuju bez bodovanja; 
- studentima po osnovu uspjeha tokom studiranja ili studentima po osnovu uspjeha    pohađanja srednje škole
- studentima iz kategorije djece poginulih boraca,
 
b) stipendije koje se dodjeljuju bodovanjem; ¬ 
- stipendije po osnovu posebnog i socijalnog statusa
 
Prioritet kod dodjele stipendija imaju studenti čije se prijave ne boduju, nego pravo na stipendiju ostvaruju blagovremenim i urednim podnošenjem prijave i potrebne dokumentacije, a onda studenti  čije se prijave boduju po osnovu posebnog i socijalnog statusa.
Studenti po osnovu uspjeha, čija je prosječna ocijena tokom studiranja 8,0 i više, ne boduju se, nego pravo na stipendiju ostvaruju blagovremenim i urednim podnošenjem prijave i potrebne dokumentacije. Rang lista o dodjeli stipendija se formira tako, što se studenti rangiraju od najveće prosječne ocjene, prema nižoj.
Učenik generacije upisuje se prvi na rang-listu, a zatim učenici čiji je prosjek ocjena  veći od  4,75. 
Studenti iz kategorije djece poginulih boraca, ne boduju se, nego pravo na stipendiju ostvaruju blagovremenim i urednim podnošenjem prijave i potrebne dokumentacije.
Stipendije koje se dodjeljuju studentima po osnovu posebnog i socijalnog statusa, boduju se , na osnovu krirterijuma  propisanih Odlukom o stipendiranju studenata u opštini Višegrad, („Službeni glasnik opštine Višegrad“, broj: 3/22).


III

Opšti uslovi za dodjelu stipendija su sljedeći: 
 
- da student ima prebavalište na području opštine Višegrad u neprekidnom trajanju od 3 (tri) godine i duže; 
- da student upisuje prvi put godinu studija za koju konkuriše; ¬
- da student ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora finansiranja;
- da je redovan student prvog ciklusa dodiplomskih studija;
- da je upisao završnu godinu studija do napunjenih 26 godina života, osim studenata studija koji traju 5 ili 6 godina, koji upisuju završnu godinu studija do napunjenih 28 godina života; ¬
- da je završni razred srednje škole završio sa prosjekom ocjene 3,80 i više; ¬
- da nije primio stipendiju opštine Višegrad za godinu studija za koju konkuriše, bez obzira da li se školuje na istom ili drugom studijskom programu istog fakulteta ili su upisali drugi fakultet.

Neispunjavanje  jednog od opštih uslova je eliminatorno, tako da se prijava u procesu selekcije neće razmatrati.


IV

Potrebna dokumentacija, kao dokaz o ispunjenosti navedenih opštih i posebnih uslova:
Kao dokaz o ispunjenosti navedenih opštih i posebnih uslova, studenti uz popunjenu prijavu prilažu sljedeća dokumenta: 
 
Stipendije po osnovu uspjeha tokom studiranja 
 
- Popunjen obrazac prijave; 
- Uvjerenje o kretanju prebivališta; 
- Uvjerenje (potvrdu) da je prvi put upisao akademsku godinu za koju se raspisuje konkurs  kao redovan student; ¬
- Potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodnih godina studija;
- ¬Izjavu da student nije korisnik stipendije iz drugih izvora finansiranja; 
- fotokopiju lične karte; 
- Fotokopiju kartice poslovne banke sa brojem tekućeg računa 
 
Stipendiranje po osnovu uspjeha u srednjoj školi;
 
- Popunjen obrazac prijave; 
- Uvjerenje o kretanju prebivališta; 
- Uvjerenje (potvrdu) da je prvi put upisao akademsku godinu  za koju se raspisuje konkurs kao redovan student;  
- Potvrdu o prosjeku ocjena za sva četiri razreda srednje škole ili ovjerene kopije svjedočanstva; 
- Izjavu da student nije korisnik stipendije iz drugih izvora;
- fotokopiju lične karte; 
- Fotokopiju kartice poslovne banke sa brojem tekućeg računa; 
 
Učenik generacije srednje škole prilaže diplomu; 
- Popunjen obrazac prijave; 
- Uvjerenje o kretanju prebivališta; 
- Diploma učenika generacije; 
- Uvjerenje (potvrdu) da je prvi put upisao akademsku godinu  za koju se raspisuje konkurs kao redovan student;
- Izjavu da student nije korisnik stipendije iz drugih izvora; 
- fotokopiju lične karte; 
- Fotokopiju kartice poslovne banke sa brojem tekućeg računa; 
 
Studenti iz kategorije djece poginulih boraca 
 
- Popunjen obrazac prijave; 
- Uvjerenje o kretanju prebivališta; 
- Uvjerenje (potvrdu) da je prvi put upisao akademsku godinu  za koju se raspisuje konkurs kao redovan student; 
- Rješenje o utvrđivanju statusa porodice poginulih i nestalih boraca VRS; 
- Izjavu da student nije korisnik stipendije iz drugih izvora; 
- fotokopiju lične karte;                
- Fotokopiju kartice poslovne banke sa brojem tekućeg računa; 
 
Stipendije po osnovu posebnog i socijalnog statusa 
 
- Popunjen obrazac prijave; 
- Uvjerenje o kretanju prebivališta; 
- Uvjerenje (potvrdu) da je prvi put upisao akademsku godinu  za koju se raspisuje konkurs kao redovan student; 
- Potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodnih godina studija ili ovjerene  kopije svjedočanstava iz srednje škole; 
- Izjavu o zajedničkom domaćinstvu (ovjerena kućna lista) ;
- Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje RS¬ Biro Višegrad za nezaposlene članove domaćinstva;
- Potvrdu o visini primanja za članove domaćinstva za posljednja tri mjeseca (potvrda o visini plate, ček od penzije ili drugo) ; 
- Uvjerenje o upisanoj akademskoj 2021/2022 za studente, članove domaćinstva; 
- Uvjerenje o korištenju socijalne pomoći  JU Centar za socijalni rad; 
- Uvjerenje da je djete bez roditeljskog staranja  JU Centar za socijalni rad; 
- Rješenje o utvrđivanju statusa porodice poginulih i nestalih boraca VRS; 
- Rješenje o kategorizaciji invalidnosti RVI VRS; 
- Rješenje o kategorizaciji demobilisanih boraca VRS;
- Rješenje o odlikovanju borca VRS; 
- Rješenje o tjelesnom invaliditetu sudenta; 
- Izjavu da student nije korisnik stipendije iz drugih izvora; 
- Dokaz o osvojenim nagradama u Organizaciji Pedagoškog zavoda RS;
- Fotokopiju lične karte; 
- Fotokopiju kartice poslovne banke sa brojem tekućeg računa;
 
Potrebnu dokumentaciju priložiti u originalu ili  ovjerenoj fotokopiji. 


V

Studenti po osnovu posebnog i socijalnog statusa iz drugih kategorija boduju se na sljedeći način: 
 
1. Studentima, čiji su roditelji iz kategorije ratnih vojnih invalida dodjeljuje se:
 
od I  do IV kategorije........................................................................15 (petnaest) bodova,
od V do VI kategorije............................................................................10 (deset ) bodova,
od VI do VIII kategorije...............................................................................5(pet) bodova,
od VIII do H kategorije...................................................................................3 (tri) boda;
 
2. Studentima, čiji su roditelji iz kategorije demobilisanih boraca dodjeljuje se:
 
od I do II kategorije ..................................................................................5 (pet) bodova,
od IIIdo  IV kategorije ............................................................................4 (četiri) boda,
V kategorije...................................................................................................3 (tri) boda,
VI kategorije..................................................................................................2 (dva) boda,
VII kategorije...............................................................................................1 (jedan) bod;
 
3. Studentima, čiji su roditelji iz kategorije odlikovanih borca Vojske RS dodjeljuje se......................................................................................7 (sedam)bodova;
 
4. Studentima bez roditeljskog staranja dodjeljuje se ............ .....10 (deset)bodova;
 
5. Studentima bez jednog roditelja  dodjeljuje se.................. .15 (petnaest) bodova;
 
6. Studentima po osnovu nezaposlenosti za svakog radno sposobnog  nezaposlenog  člana porodice dodjeljuje se po ........................................................5 (pet) bodova;
 
7. Studenti po osnovu lične invalidnosti dobijaju po.......... .....10 (deset) bodova;
 
8. Studentima,čija primanja po članu domaćinstva ne prelaze dole navedeni 
iznos, dodjeljuje se:
 
do 100.00KM.....................................................................................7 (sedam) bodova,
do 200,00KM.........................................................................................5 (pet) bodova,
do 300,00KM.............................................................................................3 (tri) boda,
 
9. Studenti po osnovu osvojenih nagrada na takmičenjima u Organizaciji Pedagoškog zavoda RS dodjeljuje se:
 
  Za I osvojeno mjesto.............................................................................5 (pet) bodova,
Za II osvojeno mjesto...........................................................................3 (tri) bodova,
 Za III osvojeno mjesto .................................................................. .........1 (jedan)bod,
 
10. Studentima za svaku godinu studija dodjeljuje se za:
 
  Prvu godinu studija..............................................................................1 (jedan) bod,
  Drugu godinu studija…............................................................................3(tri)boda, 
Treću godinu studija........................................................................6 (šest) bodova,
Četvrtu godinu studija....................................................................9 (devet) bodova,
 Petu godinu studija.................................................................12 (dvanaest) bodova,
 Šestu godinu studija...............................................................15(petnaest) bodova, 
 
11. Studenti po osnovu članova domaćinstva dobijaju 1(jedan) bod za članove  domaćinstva koji pohađaju osnovnu i srednju školu, a 3 (tri) boda za članove   domaćinstva   koji su studenti.
 
12. Studenti po osnovu uspjeha dobijaju bodove,  na taj način, što se prosječna ocjena u prethodnom školovanju pomnoži sa kojeficijentom 2, a  studentima koji su upisali prvu godinu studija prosječna ocjena u srednjoj školi se  pomnoži sa koeficijentom 3.
 
Na bazi kriterija i načina bodovanja navedenog u  Odlukom o stipendiranju studenata u opštini Višegrad, („Službeni glasnik opštine Višegrad“,broj: 3/22). formiraće se rang lista korisnika stipendija. Načelnik  opštine će na osnovu rang liste donijeti  odluku  o stipendiranju studenata za akademsku 2021/2022. godinu.


VI

Međusobni odnosi, prava i obaveze između Opštine i korisnika stipendija urediće se ugovorom,  koji će zaključiti Načelnik opštine Višegrad i korisnici.


VII

Rok za podnošenje prijava na Konkurs za dodjelu stipendija redovnim  studentima  iz  budžeta opštine  Višegrad za akademsku 2021/2022. godinu je 21 dan od dana  objavljivanja Javnog konkursa.


VIII

Prijave se mogu slati  poštom na adresu: Opština Višegrad, Andrićgrad bb, 73240 Višegrad, Komisija za dodjelu stipendija,  sa naznakom „ ne otvarati “ ili predati neposredno na pisarnici Opštine Višegrad. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


IX

Konkurs je  objavljen internet stranici Opštine Višegrad i na oglasnoj tabli Opštine Višegrad.

Obrađivač:Koviljka Marković

NAČELNIK OPŠTINE
Mladen Đurević, inž.geodezije

KONKURSI