Petak, 15. Oktobar 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 01.09.2021.

Rok za prijavu: Petak, 01.10.2021.

Izvor: Grad Banja Luka

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Grad Banja LukaAdresa:Trg srpskih vladara 1, 78000 Banja Luka, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)51 24 44 44 Fax:+387 (0)51 21 25 26Email:[email protected]URL:www.banjaluka.rs.ba

Konkurs za dodjelu stipendija Grada Banja Luka učenicima srednjih škola za šk. 2021/22. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 19. stav 1. tačka B. Zakona o učeničkom standardu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 72/12), člana 13. Odluke o dodjeli stipedija Grada Banja Luka učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama („Službeni glasnik Grada Banja Luka“, br. 15/16 i 23/17) i Odluke o utvrđivanju visine sredstava za stipendiranje učenika i studenata iz budžeta Grada Banja Luka, visini stipendija, deficitarnim i suficitarnim zanimanjima za školsku/akademsku 2021/2022. godinu („Službeni glasnik Grada Banja Luka“, broj 29/19), Gradonačelnik Grada Banja Luka r a s p i s u j e


K O N K U R S
za dodjelu stipendija Grada Banja Luka učenicima srednjih škola

I

Grad Banja Luka dodjeljuje tri vrste stipendija učenicima srednjih škola:

 1. Stipendije prema socijalnom statusu,
 2. Stipendije za deficitarna zanimanja i
 3. Stipendije za uspjeh u školi.

II

Opšti uslovi za dodjelu stipendija

Za dodjelu stipendija iz tačke I ovog konkursa mogu konkurisati učenici srednjih škola koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

 1. da su državljani Republike Srpske/BiH;
 2. da imaju prebivalište na području grada Banja Luke u neprekidnom trajanju, dužem od četiri godine prije podnošenja prijave na konkurs, osim za djecu bez roditeljskog staranja, a smještena su u ustanovu za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja na teritoriji grada Banja Luka, koja moraju imati boravište na području grada Banja Luke u neprekidnom trajanju četiri godine ili više prije podnošenja prijave na konkurs;
 3. da ne pohađaju srednju školu (smjer) u drugom mjestu, ako takva škola postoji u gradu Banjoj Luci;
 4. da su redovni učenici;
 5. da nisu obnovili ni jedan razred u upisanoj srednjoj školi, kao ni u drugoj školi;
 6. da nisu pohađali razred za koji konkurišu u upisanoj srednjoj školi, kao ni u drugoj školi;
 7. da imaju do 20 godina starosti;
 8. da u prethodno završenom razredu imaju primjerno vladanje;
 9. da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja i
 10. da nisu primali stipendiju Grada Banja Luka za godinu školovanja za koju konkurišu, bez obzira da li se školuju na istom ili drugom smjeru iste škole ili su upisali drugu školu.
  Kao dokaz o ispunjavanju navedenih opštih uslova, učenici prilažu sljedeća dokumenta:
  - uvjerenje o prebivalištu;
  - uvjerenje o boravku u instituciji na području grada Banja Luke
    (djeca bez roditeljskog staranja, a smještena su u ustanovu za
     djecu i omladinu bez roditeljskog staranja na teritoriji grada Banja Luke);
  - uvjerenje (potvrdu) o upisu u školsku 2020/2021. godinu – kao redovan učenik i
  - kopiju svjedočanstva prethodno završenog razreda.

III

Posebni uslovi za dodjelu stipendija
 

Shodno vrsti stipendija za koju konkurišu, učenici moraju, pored opštih uslova navedenih u tački II ovog konkursa, ispunjavati i posebne uslove:  

1) Učenici koji konkurišu za stipendiju prema socijalnom statusu moraju ispunjavati jedan od posebnih uslova:

a) da su djeca poginulih boraca, ratnih vojnih invalida od I (prve) do VI (šeste) kategorije, umrlih vojnih invalida od I (prve) do IV (četvrte) kategorije, vojnog invalida V (pete) i VI (šeste) kategorije koji je umro od posljedica rane, povrede, ozljede ili bolesti po osnovu koje mu je utvrđen vojni invaliditet, civilnih žrtava rata ili da su civilne žrtve rata;
b) da su djeca bez roditeljskog staranja ili djeca bez roditeljskog staranja, a smještena su u ustanovu za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja na teritoriji grada Banja Luke;
v) da su djeca samohranih roditelja - korisnika prava na jednokratnu novčanu pomoć ili dodatka na djecu kod JU „Centar za socijalni rad“ Banja Luka;
g) da su članovi porodica – korisnika novčane pomoći;
d) da su djeca sa smetnjama u razvoju ili punoljetna lica sa invaliditetom, i da ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica – utvrđenu rješenjem JU „Centar za socijalni rad“ Banja Luka;
đ) da su članovi porodica sa četvoro i više djece.

Kao dokaz o ispunjavanju navedenih posebnih uslova učenik prilaže:
 • rješenje o porodičnoj - ličnoj invalidnini (djeca poginulih boraca, RVI, umrlih vojnih invalida, djeca civilnih žrtava rata ili da su civilne žrtve rata),
 • rješenje/uvjerenje Centra za socijalni rad (djeca bez roditeljskog staranja, djeca bez roditeljskog staranja - a smještena su u ustanovu za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja na teritoriji grada Banja Luke, djeca samohranih roditelja - korisnika prava na jednokratnu novčanu pomoć, djeca iz porodica korisnika novčane pomoći, djeca sa smetnjama u razvoju ili punoljetna lica sa invaliditetom koja ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica),
 • kućnu listu (djeca iz porodica sa četvoro i više djece).

2. Učenici koji konkurišu za stipendije za deficitarna zanimanja moraju ispunjavati sljedeći poseban uslov:

a) da pohađaju srednju školu-odgovarajućeg usmjerenja, u zanimanju koje je utvrđeno kao deficitarno.
Deficitarna zanimanja/struke za učenike srednjih škola, za školsku 2021/2022. godinu su: Geodezija i građevinarstvo -  Monter suve gradnje - moler; Geodezija i građevinarstvo - Fasader i Tekstilstvo i kožarstvo - Tehničar modelar obuće.
 
3. Učenici koji konkurišu za stipendije za uspjeh u školi, moraju ispunjavati sljedeće posebne uslove:
a) da su učenici drugog (II), trećeg (III) ili četvrtog (IV) razreda srednje škole i
b) da su završili prethodna tri razreda sa odličnim uspjehom.
 
Kao dokaz o ispunjavanju navedenih posebnih uslova učenik prilaže:
- kopije svjedočanstava za posljednje tri školske godine.

IV

Dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova navedenih u tački II i III, moraju biti originali ili ovjerene kopije.

V

Prijave na konkurs za dodjelu stipendija prema socijalnom statusu i za deficitarna zanimanja, razmatra Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport Gradske uprave Grada Banja Luka.

VI

Prijave na konkurs za dodjelu stipendija za uspjeh u školi razmatra Komisija za dodjelu stipendija učenicima i studentima, imenovana od strane Gradonačelnika. Komisija na osnovu propisanih kriterija utvrđuje rang listu učenika za dodjelu stipendija.
Rang - lista učenika kojima će biti dodijeljena stipendija biće objavljena na internet stranici Grada Banja Luka www.banjaluka.rs.ba i istaknuta na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Banja Luka.

VII

Visina stipendije prema socijalnom statusu i stipendije za uspjeh u školi iznosi 80,00 KM.
Visina stipendije za deficitarna zanimanja iznosi 160,00 KM.
Isplata stipendija za školsku 2021/2022. godinu vršiće se na osnovu rješenja Odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport, putem Odjeljenja za finansije, a na tekući račun koji glasi na ime učenika (kopiju kartice tekućeg računa priložiti uz dokumentaciju).

VIII

Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se Odjeljenju za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport, putem prijemne kancelarije Gradske uprave Grada Banja Luka.

IX

Konkurs za dodjelu stipendija ostaje otvoren 30 (trideset) dana, od dana objavljivanja u dnevnom listu
„Glas Srpske“ i na internet stranici Grada Banja Luke www.banjaluka.rs.ba
Ukoliko Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednje objave.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

X

Obrasci za podnošenje zahtjeva za stipendiju, mogu se preuzeti ispred prijemne kancelarije u Gradskoj upravi (pretinac broj 64), a nalaze se i na internet stranici Grada Banja Luka.
Sve informacije se mogu dobiti na zvaničnoj internet stranici Grada Banja Luka, www.banjaluka.rs.ba, a za dodatna pojašnjenja i na telefon Gradske uprave, broj: 051/244-496.

GRADONAČELNIK
Draško Stanivuković

KONKURSI

Rok za prijavu: 26.10.2021. // Konkurs je otvoren još 11 dana.

Konkurs Grada Srebrenik za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola za šk. 2021/22. godinu

Rok za prijavu: 26.10.2021. // Konkurs je otvoren još 11 dana.

Konkurs Grada Srebrenik za dodjelu kredita redovnim studentima u ak. 2021/22. godini

Rok za prijavu: 15.11.2021. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 1 dan.

Konkurs Islamske zajednice u BiH za dodjelu stipendija u šk./ak. 2021/22. godini iz Fonda Bejtu-l-mal