Ponedjeljak, 20. Septembar 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 29.04.2021.

Rok za prijavu: Petak, 14.05.2021.

Izvor: Grad Sarajevo

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Grad SarajevoAdresa:Hamdije Kreševljakovića 3., 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 33 22 11 45Fax:+387 33 21 48 47Email:[email protected]URL:www.sarajevo.ba

Konkurs za dodjelu stipendija iz sredstava Budžeta Grada Sarajeva za 2021. godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člапа 2. stav 1. Odluke о stipendiraпju uceпika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva ("Službene поviпе Капtопа Sarajevo", broj 54/18), gradonačelnica Grada Sarajeva raspisuje: 

 

K O N K U R S
za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva za 2021. godinu

 

Stipendije Grada Sarajeva dodjeljuju se za školsku 2020/2021. godinu, a sredstva za realizaciju su obezbijeđena u Budžetu Grada Sarajeva za 2021. godinu.
Visina mjesečne stipendije iznosi 100,00 KM po učeniku, što za 9 (devet) mjeseci iznosi ukupno 900,00 KM.
 
Pravo učešća na Konkursu imaju učenici srednjih škola sa područja četiri gradske općine (Općina Centar Sarajevo, Općina Stari Grad Sarajevo, Općina Novo Sarajevo i Općina Novi Grad Sarajevo), koji se nalaze na redovnom školovanju, koji ne obnavljaju razred i koji nisu korisnici stipendija iz drugih izvora.

Kriteriji za stipendiranje učenika, način bodovanja i neophodna dokumentacija

Kriteriji za stipendiranje učenika su:
 1. nizak porodični standard i otežani uslovi života
  - učenik bez oba roditelja; (15 bodova)
  - učenik bez jednog roditelja/samohrani roditelj/staratelj; (10 bodova)
  - učenik čija su oba roditelja nezaposlena; (8 bodova)
  - učenik čiji je jedan roditelj nezaposlen; (5 bodova)
  - višečlane porodice (prednost imaju porodice sa troje i više djece); (5 bodova za troje djece, svako sljedeće dijete 1 bod)
 2. učenici srednjih strukovnih/zanatskih škola; (8 bodova)
 3. učenici sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,0; (2 boda)


Učenici koji se prijavljuju na Konkurs, dužni su popuniti Prijavu i Izjave, sa svim potrebnim podacima.
Isto se može preuzeti na web stranici Grada Sarajeva, www.sarajevo.ba.
Učenici koji se prijavljuju na Konkurs, također su dužni priložiti dokumentaciju, kojom dokazuju ispunjenje potrebnih kriterija i to:

 • Prijava mjesta prebivališta, odnosno boravišta (za sve učenike);
 • Izvod iz matične krtjige umrlih (za učenike bez jednog ili oba roditelja);
 • Odgovarajući dokument nadležnog organa kojim se dokazuje status samohranog roditelja/staratelja (za učenike koji žive sa jednim roditeljem/starateljem);
 • Potvrda iz Službe za zapošljavanje, (za učenike čiji je jedan ili oba roditelja nezaposlen),
 • Kućna lista (za višečlane porodice, sa troje i više djece);
 • Svjedočanstvo ili đačka knjižica kojima se dokazuje da je učenik prethodni razred završio sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,0, a za učenike prvih razreda svjedočanstvo ili đačka knjižica o završenom devetom razredu sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,0;
 • Potvrda o upisu u tekuću školsku godinu;
 • Izjava učenika, odnosno roditelja/staratelja ukoliko je učenik maloljetan da ne prima stipendiju po nekom drugom osnovu;
 • Izjava učenika, odnosno roditelja/staratelja, ukoliko je učenik maloljetan, da je saglasan da se njegovi lični podaci, odnosno podaci djeteta mogu obrađivati u skladu sa članom 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka, a za potrebe provođenja konkursne procedure;
 • Broj bankovnog računa učenika, odnosno roditelja/staratelja u poslovnoj banci, ukoliko je učenik maloljetan, na koji će se vršiti uplata stipendije.
Sva potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenje kriterija za stipendiranje učenika mora biti original ili ovjerena kopija.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
U slučaju da prijavljeni učenici imaju jednak broj ukupno ostvarenih bodova, prednost će imati onaj kandidat koji ima više bodova po osnovu niskog porodičnog standarda i otežanih uslova života.
Nakon obrade i analize svih pristiglih prijava, Komisija za razmatranje, obradu i analizu pristiglih prijava na Konkurs sačinjava konačnu listu izabranih stipendista.
Lista izabranih stipendista biće objavljena na službenoj web stranici Grada Sarajeva vvvw.saraievo.ba i na
istu nezadovoljni učenici mogu podnijeti pismeni prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja iste, a po zaprimljenom prigovoru u roku od 8 (osam) dana biće pismeno obaviješteni o prigovoru.
Po završenoj proceduri gradonačelnik Grada Sarajeva će potpisati pojedinačne Ugovore o stipendiranju sa učenicima stipendistima, odnosno njihovim roditeljima/starateljima.
Stipendije će po potpisivanju pojedinačnih Ugovora biti uplaćene na bankovne račune učenika, odnosno roditelja/staratelja.

Način podnošenja prijava

Prijave na Konkurs podnose se, u roku od 15 dana, od dana objavljivanja na službenoj web stranici Grada Sarajeva, lično na protokol Gradske uprave Grada Sarajeva ili putem pošte na adresu Gradska uprava Grada Sarajeva, Gradska služba za obrazovanje, kulturu, sport i mlade, Ćemaluša broj 9, sa naznakom, ,,Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola".
Po objavljivanju Konkursa biće objavljena Informacija o raspisivanju Konkursa, u dva štampana medija javnog informisanja.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj službi za obrazovanje, kulturu, sport i mlade kontakt telefon: 443152, 407457. 

GRADONAČELNICA
GRADA SARAJEVA

Doc. dr. Benjamina Karić

KONKURSI

Rok za prijavu: 30.09.2021. // Konkurs je otvoren još 10 dana.

Konkurs za dodjelu stipendija kompanije Klika za 2021/22. školsku godinu

Rok za prijavu: 30.09.2021. // Konkurs je otvoren još 10 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2022/23. godinu