Utorak, 04. Oktobar 2022.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Četvrtak, 11.08.2022.

Rok za prijavu: Četvrtak, 25.08.2022.

Izvor: Grad Zavidovići

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Općina ZavidovićiAdresa:Safvet-bega Bašagića 9, 72220 Zavidovići, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 32-206-701Email:[email protected]URL:www.zavidovici.ba

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području grada Zavidovići za akademsku 2021/2022.godinu

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana člana 12. Privremene Statutarne Odluke Grada Zavidovići („Službeni glasnik općine Zavidovići“, broj: 4/2022), člana 39. Statuta Općine Zavidovići (”Službeni glasnik Općine Zavidovići”, broj: 5/2008, 5/a/2008 i 11/2019) i Zaključka Općinskog načelnika o usvajanju Programa utroška sredstava prema Odluci o izvršavanju Budžeta općine Zavidovići za 2022.godinu u odjeljku „B“- „Rashodi i izdaci“ potrošačke jedinice 13208 - Služba za upravu društvenih djelatnosti, pitanja boraca i opću upravu, broj: 04-45-15/22-AP-45 od 11.2.2022.godine i tačke III Odluke o korištenju sredstava za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa područja grada Zavidovići za akademsku 2021/2022.godinu, broj: 02-11-2163/22-AP-2 od 05.08.2022.godine Gradonačelnik Zavidovići raspisuje:


K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija
sa prebivalištem na području grada Zavidovići za akademsku 2021/2022.godinu


Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendija u akademskoj 2021/2022.godini imaju redovni studenti prvog i drugog ciklusa studija (redovni koje finansira osnivač visokoškolske ustanove i redovni samofinansirajući) sa prebivalištem na području grada Zavidovići, koji studiraju na visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini pod uvjetima:

 • da nisu u radnom odnosu,
 • da ne koriste usluge smještaja i ishrane u studentskim domovima,
 • da ne primaju stipendiju u/iz BiH po bilo kom drugom osnovu,
 • da ne obnavljaju godinu studija,
 • da nisu u statusu apsolventa,
 • da nisu studenti koji su u akademskoj 2020/2021.godini ostvarili pravo na stipendiju kao studenti prve godine studija a u akademskoj 2021/2022.godini su ponovo upisali prvu godinu studija na nekom drugom fakultetu,
 • da nisu pohađali istu godinu studija (ranije studiranje ili promjena fakulteta),
 • da student i njegovi roditelji ili bračni drug imaju prebivalište na području grada Zavidovići.

Uz uredno popunjenu prijavu na konkurs studenti su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
 1. Prijava prebivališta ( ne starija od šest mjeseci);
 2. Uvjerenje da je kandidat prvi put upisao odgovarajuću godinu studija u statusu redovnog studenta (obavezan podatak o ciklusu studija i semestru);
 3. Za studente prve godine prvog ciklusa studija svjedodžbe I-IV razreda srednje škole;
 4. Za studente prve godine prvog ciklusa studija dokaz o izboru učenika generacije u srednjoj školi;
 5. Za studente druge i viših godina prvog ciklusa studija uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom cjelokupnog prethodnog studija s izvedenom prosječnom ocjenom, uključujući i ispite položene u akademskoj 2021/2022.godini;
 6. Za studente drugog ciklusa studija uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom cjelokupnog prethodnog studija s izvedenom prosječnom ocjenom, uključujući i ispite položene u akademskoj 2021/2022.godini ( kao dokaz o položenim ispitima u prvom ciklusu studija moguće dostaviti dodatak diplomi, ukoliko postoji izvedena prosječna ocjena);
 7. Izjava o zajedničkom domaćinstvu-kućna lista (ovjerena u šalter sali grada, ne starija od 6 mjeseci)
 8. Dokaz o statusu i primanjima za sve članove domaćinstva ( za zaposlene uvjerenje pravnog lica o prosjeku posljednje tri mjesečne plaće, za privatne poduzetnike uvjerenje nadležne porezne ispostave o izmirenim poreznim obavezama vlasnika samostalne djelatnosti i uvjerenje o ostvarenom dohotku za 2021. godinu; za penzionere kopija posljednjeg čeka od penzije; za nezaposlene uvjerenje Službe za zapošljavanje, za nezaposlene koji nisu na evidenciji Službe za zapošljavanje kopija zdravstvene knjižice, za studente u domaćinstvu uvjerenje o statusu.

  Napomena: Kandidati čija ukupna mjesečna primanja porodice po članu domaćinstva prelaze 300,00 KM, što znači da ne ostvaruju bodove po osnovu prihoda, nemaju obavezu dostavljanja dokaza o statusu i primanjima za svakog člana domaćinstva, a smatraće se da je dokumentacija potpuna.
   
 9. Dokaz o socijalnom statusu ( studenti bez oba roditelja i studenti sa invaliditetom );
 10. Dokaz o pripadnosti romskoj nacionalnosti ( izvod iz MKR-ih);
 11. Ovjerena izjava kandidata da ne prima stipendiju po bilo kojem osnovu u/iz BiH, da nije u radnom odnosu i da ne koristi usluge smještaja i ishrane u studentskim domovima, te da nije pohađao istu godinu studija tokom ranijeg završenog ili prekinutog studija na nekom od fakulteta,
 12. Kopija bankovnog računa.

DOKUMENTI KOJI SE DOSTAVLJAJU KAO DOKAZ O ISPUNJAVANJU USLOVA MORAJU BITI ORIGINAL ILI OVJERENE KOPIJE OSIM ZA ČLANOVE DOMAĆINSTVA MLAĐE OD 6 GODINA
 
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči i web stranici Grada Zavidovići.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljati putem Pisarnice Grada Zavidovići ili poštom na adresu: Grad Zavidovići, Služba za upravu društvenih djelatnosti, pitanja boraca i opću upravu, ulica Safvet-bega Bašagića, 72220 Zavidovići, sa naznakom „stipendija“.
Nepotpuna i neblagovremeno prispjela dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

GRADONAČELNIK
doc. dr. Hašim Mujanović

KONKURSI

Rok za prijavu: 17.10.2022. // Konkurs je otvoren još 13 dana.

Konkurs Zaklade „don Vinko Radić“ za dodjelu stipendija za školsku 2022/23. godinu

Rok za prijavu: 21.10.2022. // Konkurs je otvoren još 17 dana.

Konkurs Grada Laktaši za dodjelu stipendija srednjoškolcima u šk. 2022/23. godini

Rok za prijavu: 07.11.2022. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 4 dana.

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2022/23. godini