Srijeda, 31. Maj 2023.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 06.03.2023.

Rok za prijavu: Utorak, 21.03.2023.

Izvor: ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:ZP Hidroelektane na Trebišnjici a.d. TrebinjeAdresa:Obala Luke Vukalovića br. 2, 89101 Trebinje, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)59 260-222 Telefon:+387 (0)59 260-782 URL:www.het.ba

Konkurs ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje za dodjelu stipendija redovnim studentima u ak. 2022/23. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 57. Statuta Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i tačke IV Pravilnika o uslovima i postupku ostvarivanja prava na stipendiju Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje broj: UP-876G1L/1/4 od 03.11.2017. godine, a u skladu sa Odlukom Uprave Mješovitog Holdinga „ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje broj: 10626 od 26.12.2022. godine, Uprava Preduzeća raspisuje


KONKURS
za dodjelu stipendija u školskoj 2022/23. godini

 

A. OPŠTI USLOVI

I

Raspisuje se konkurs, za dodjelu do 100 stipendija, u školskoj 2022/2023 godini, redovnim studentima prvog ciklusa studija sa prebivalištem na području Republike Srpske, na javnim državnim visokoškolskim ustanovama, odnosno fakultetima tehničkog i društvenog smjera i to:
 

 1. Elektrotehnički fakultet,
 2. Mašinski fakultet,
 3. Građevinski fakultet,
 4. Geološki fakultet,
 5. Fakultet za proizvodnju i menađment,
 6. Arhitektonski fakultet,
 7. Pravni fakultet i
 8. Ekonomski fakultet.

II

Uslovi za sticanje prava na dodjelu stipendije su:

 • da je podnosilac zahtjeva državljanin Republike Srpske sa stalnim mjestom boravka na teritoriji Republike Srpske;
 • da je podnosilac prijave upisan prvi put, kao redovan student II, III ili IV godine prvog ciklusa studija na jednom od fakulteta za koje se odobrava stipendija;
 • da podnosilac prijave nije korisnik stipendije ili drugog vida materijalne pomoći odobrene od strane pravnog ili fizičkog lica;
 • da ukupna mjesečna primanja po domaćinstvu ne prelaze 1.700,00 KM (slovima: jednahiljadaisedamstotina KM).

Pravo učešća na Konkursu nemaju studenti drugog i trećeg ciklusa studija, kao ni apsolventi.
Podnosilac prijave mora kumulativno ispuniti sve uslove iz prethodnog stava ove tačke, da bi stekao pravo na dodjelu stipendije, u suprotnom prijava podnosioca neće se uzeti u obzir niti razmatrati.

B. NAČIN KONKURISANJA
 

III


Uz obrazac zahtjeva za stipendiju svi studenti podnose opštu dokumentaciju po Konkursu, i to:
 • potvrdu fakulteta da je podnosilac zahtjeva upisan prvi put kao redovan student II, III, ili IV godine studija sa prosjekom ocjena svih godina studiranja; kopija indeksa sa upisanim ocjenama;
 • CIPS-ova potvrda prebivališta;
 • ako jedan ili oba roditelja nisu živi izvod iz matične knjige umrlih; fotokopiju rješenja o invaliditetu (ukoliko postoji);
 • potvrdu da se jedan ili oba roditelja nalaze na evidenciji nezaposlenih lica nadležnog Zavoda za zapošljavanje ili potvrda iz Poreske uprave RS da nema poreza i doprinosa na prihode i primanja;
 • potvrdu o prosjeku primanja jednog ili oba roditelja za posljednja tri mjeseca pred raspisivanje Konkursa za dodjelu stipendija;
 • ako je neko od roditelja penzioner, uvjerenje Fonda PIO o prosječnoj penziji za posljednja tri mjeseca pred raspisivanje Konkursa za dodjelu stipendija;
 • ukoliko su roditelji razvedeni, rješenje Suda o razvodu roditelja, a ukoliko student ne prima alimentaciju i ovjerenu izjavu studenta da ne prima alimentaciju;
 • ako je student u bračnoj zajednici, izvod iz matične knjige vjenčanih i potvrda o prosjeku primanja supružnika za posljednja tri mjeseca pred raspisivanje Konkursa za dodjelu stipendija, odnosno potvrda sa nadležnog Zavoda za zapošljavanje ili potvrda iz Poreske uprave RS da nema poreza i doprinosa na prihode i primanja;
 • izjavu u kojoj pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da su sva priložena dokumenta vjerodostojna i tačna, da ne prima drugu stipendiju ili materijalnu pomoć za studiranje i da nije u radnom odnosu;
 • potvrda banke o tekućem računu ili ugovor sa bankom.

Sva priložena dokumenta moraju biti u originalu ili ovjerene kopije, kao i potvrde i izjave koje moraju biti ovjerene od strane nadležnog organa.


IV

Komisija ima pravo provjeriti vjerodostojnost i tačnost svakog dostavljenog dokumenata. Ako Komisija, poslije provjere, utvrdi da dostavljeni podaci nisu tačni ili da su lažni, prijavu će odbaciti.
 
Potrebna prijava i izjava su dostupni na Protokolu Preduzeća i na internet stranici Preduzeća www.henatrebisnjici.com.


V


Stipendije će se dodjeljivati na osnovu Odluke Uprave Preduzeća i utvrđenog redosljeda prvenstva od strane Komisije za dodjelu stipendija, primjenom sljedećih kriterija:
 1. Uspjeh u toku prethodnog školovanja;
 2. Materijalni položaj (prihodi i primanja zajedničkog domaćinstva);
 3. Djeca poginulih boraca i invalida rata i rada;
 4. Mjesto prebivališta.


VI

Redovni studenti, podnosioci prijave mogu ostvariti pravo na stipendiju, ukoliko do dana zatvaranja konkursa nisu navršili 26 (dvadesetšest) godina života.

V. POSTUPAK KONKURSA I ODLUČIVANJA
 

VII


Komisija za stipendije utvrđuje Prijedlog rang liste studenata i iste dostavlja Upravi Preduzeća i objavljuje ih na oglasnoj tabli i zvaničnom sajtu Preduzeća.
Prigovor na rang listu Komisije, učesnik Konkursa može uložiti Upravi Preduzeća u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja rezultata Konkursa - Prijedloga ranglista.
Uprava Preduzeća će u roku od 8 (osam) dana donijeti konačnu odluku po prispjelim prigovorima.
Konačnu Odluku o dodjeli stipendija donosi Uprava Preduzeća na prijedlog Komisije za stipendije.
Konačni rezultati Konkursa se objavljuju na oglasnoj tabli i zvaničnom sajtu internet stranici Preduzeća, www.henatrebisnjici.com

 

VIII

Prijave sa potrebnom dokumentacijom na raspisani konkurs mogu se dostaviti lično putem protokola ili poštom na adresu: Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, ul. Obala Luke Vukalovića br. 2, sa naznakom „Komisija za dodjelu stipendija".
 

IX

Rezultati Konkursa o dodjeli stipendija biće objavljeni u roku do 45 dana, nakon zatvaranja Konkursa, na oglasnoj tabli Preduzeća kao i na internet stranici Preduzeća, www.henatrebisnjici.com.
 

X


Konkurs za dodjelu stipendija objaviće se u dnevnom listu „Glas Srpske", na oglasnoj tabli Preduzeća i na internet stranici Preduzeća, www.henatrebisnjici.com.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja u glasilu iz prethodnog stava.
Nepotpune i neblagovremene prijave podnosilaca neće se uzimati u razmatranje.

Za Upravu
Direktor
Gordan Mišeljić, dipl. inž. maš.